Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5462-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  238987 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5462-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.06.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.10.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky; grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.02, 26.02.05, 27.03.15, 27.05.04, 26.02.24, 26.04.19, 25.01.94, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zeleno-modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  30.06.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.10.2014 10/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2015 03/2015 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.12.2015 12/2015 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2015 12/2015 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.05.2016 05/2016 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5462-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5462-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.06.2014 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 30.06.2014 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2014 Typ Platba
3 výsledok rešerše 18.07.2014 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 04.08.2014 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2015 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
6a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
6b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
6c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
7 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
8 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 04.08.2015 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.09.2015 Typ Doručené
9a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
9b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
10a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
10a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
10b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 24.09.2015 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku 24.09.2015 Typ Odoslané
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2015 Typ Platba
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2015 Typ Platba
15 všeobecný referátnik 16.10.2015 Typ Odoslané
16 dodatok k osvedčeniu OZ 20.10.2015 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Typ Doručené
18 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 22.12.2015 Typ Platba
19 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Typ Doručené
20 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.02.2016 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
22 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 14.10.2016 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
24a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
24b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
24c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
25b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
25c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
26 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Typ Platba
27 všeobecný referátnik 25.02.2019 Typ Odoslané
28 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Typ Doručené
28a Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
28b Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
28c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Typ Doručené
29 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 07.06.2019 Typ Odoslané
30 vnútrospisový list 21.06.2019 Typ Interné listy
31 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
31a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
31b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
31c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
31d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
32 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
34 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
34a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
34b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
34c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
34d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
34e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
34f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
34g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
35 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
36 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
37 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5462-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.10.2015 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
2 Prevod majiteľa 15.10.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku