Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5459-2014
(111)  Trademark Number  239361 
(151)  Registration Date  25.02.2015 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5459-2014 
(220)  Application Date  30.06.2014 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.11.2014 
(450)  Publication of Registration Date  01.04.2015 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 38, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Magnetické a optické nosiče údajov; záznamové disky; magnetické disky; optické disky; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; diapozitívy; elektronické publikácie (sťahovateľné); zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; nosiče zvukových a obrazových nahrávok; videokazety; DVD disky; CD disky; počítače; notebooky; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; zariadenia na úpravu a spracovanie textu; fotografické prístroje a nástroje.
16 - Časopisy; noviny; periodická a neperiodická tlač; tlačoviny; knihy; brožúry; prospekty; kalendáre; príručky; plagáty; katalógy; papier, kartón, lepenka; papiernický tovar; predmety z kartónu; albumy; atlasy; fotografie; tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie; grafiky; spisové obaly (zoraďovače); papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; netextilné etikety; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; školské potreby; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; samolepky (papiernický tovar); lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov (na balenie).
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie správ (kancelárske práce); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; prieskum trhu; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami.
38 - Telekomunikačné služby; spravodajské kancelárie; počítačová komunikácia; elektronická pošta; posielanie správ; prenosy správ a obrazových informácií pomocou počítača; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; telefónna komunikácia; prenájom zariadení na prenos informácií; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie kníh; organizovanie hier, zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; informácie o možnostiach zábavy; zábava, pobavenie, obveselenie; služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; tvorba videofilmov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); udržiavanie a vytváranie webových stránok pre zákazníkov; aktualizovanie počítačových programov; grafický dizajn; prevod a konverzia počítačových programov a údajov okrem fyzickej konverzie; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; návrh počítačových systémov; tvorba softvéru; obnovovanie počítačových databáz; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.22, 24.17.02, 25.05.02, 26.04.19, 25.01.94 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  cyklámenová, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  30.06.2024 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2014 11/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2015 04/2015 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.12.2015 12/2015 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2015 12/2015 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5459-2014
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5459-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.06.2014 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 30.06.2014 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2014 Type Payment
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2014 Type Payment
4 rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 29.07.2014 Type Sent document
5 vnútrospisový list 12.08.2014 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 18.08.2014 Type Internal Letter
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.08.2014 Type Sent document
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.09.2014 Type Delivered
9 pokyn na zverejnenie POZ 11.09.2014 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.03.2015 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Type Delivered
11a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Type Delivered
11b Plná moc 23.07.2015 Type Delivered
11c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Type Delivered
12 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Type Payment
13 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 04.08.2015 Type Sent document
14 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.09.2015 Type Delivered
14a Plná moc 10.09.2015 Type Delivered
14b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Type Delivered
15 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Type Delivered
15a Plná moc 10.09.2015 Type Delivered
15a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Type Delivered
15b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Type Delivered
16 vyžiadanie poplatku 24.09.2015 Type Sent document
17 vyžiadanie poplatku 24.09.2015 Type Sent document
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2015 Type Payment
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2015 Type Payment
20 všeobecný referátnik 16.10.2015 Type Sent document
21 dodatok k osvedčeniu OZ 20.10.2015 Type Sent document
22 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Type Delivered
23 všeobecný referátnik 14.10.2016 Type Sent document
24 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Type Delivered
24a Sprievodný list 05.02.2019 Type Delivered
24b Plná moc 05.02.2019 Type Delivered
24c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Type Delivered
25 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Type Delivered
25a Sprievodný list 06.02.2019 Type Delivered
25b Plná moc 06.02.2019 Type Delivered
25c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Type Delivered
26 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Type Payment
27 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Type Delivered
27a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Type Delivered
27b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Type Delivered
28 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Type Sent document
29 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
29a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
29b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
29c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
29d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
31 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
32 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
32a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
32b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
32c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
32d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
32e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
32f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
32g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
33 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Type Sent document
34 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Type Payment
35 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
POZ 5459-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.10.2015 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
2 Prevod majiteľa 15.10.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku