Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5459-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  239361 
(151)  Dátum zápisu  25.02.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5459-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.06.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické a optické nosiče údajov; záznamové disky; magnetické disky; optické disky; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; diapozitívy; elektronické publikácie (sťahovateľné); zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; nosiče zvukových a obrazových nahrávok; videokazety; DVD disky; CD disky; počítače; notebooky; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; zariadenia na úpravu a spracovanie textu; fotografické prístroje a nástroje.
16 - Časopisy; noviny; periodická a neperiodická tlač; tlačoviny; knihy; brožúry; prospekty; kalendáre; príručky; plagáty; katalógy; papier, kartón, lepenka; papiernický tovar; predmety z kartónu; albumy; atlasy; fotografie; tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie; grafiky; spisové obaly (zoraďovače); papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; netextilné etikety; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; školské potreby; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; samolepky (papiernický tovar); lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov (na balenie).
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie správ (kancelárske práce); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; prieskum trhu; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami.
38 - Telekomunikačné služby; spravodajské kancelárie; počítačová komunikácia; elektronická pošta; posielanie správ; prenosy správ a obrazových informácií pomocou počítača; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; telefónna komunikácia; prenájom zariadení na prenos informácií; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie kníh; organizovanie hier, zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; informácie o možnostiach zábavy; zábava, pobavenie, obveselenie; služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; tvorba videofilmov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); udržiavanie a vytváranie webových stránok pre zákazníkov; aktualizovanie počítačových programov; grafický dizajn; prevod a konverzia počítačových programov a údajov okrem fyzickej konverzie; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; návrh počítačových systémov; tvorba softvéru; obnovovanie počítačových databáz; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.22, 24.17.02, 25.05.02, 26.04.19, 25.01.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  cyklámenová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  30.06.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2014 11/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2015 04/2015 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.12.2015 12/2015 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2015 12/2015 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5459-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5459-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.06.2014 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 30.06.2014 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2014 Typ Platba
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2014 Typ Platba
4 rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 29.07.2014 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 12.08.2014 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 18.08.2014 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.08.2014 Typ Odoslané
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.09.2014 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 11.09.2014 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.03.2015 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
11a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
11b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
11c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
12 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
13 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 04.08.2015 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.09.2015 Typ Doručené
14a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
14b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
15a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
15a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
15b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku 24.09.2015 Typ Odoslané
17 vyžiadanie poplatku 24.09.2015 Typ Odoslané
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2015 Typ Platba
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2015 Typ Platba
20 všeobecný referátnik 16.10.2015 Typ Odoslané
21 dodatok k osvedčeniu OZ 20.10.2015 Typ Odoslané
22 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 14.10.2016 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
24a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
24b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
24c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
25b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
25c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
26 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Typ Platba
27 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
27a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
27b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
28 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
29a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
29b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
29c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
29d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
32a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
32b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
32c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
32d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
32e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
32f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
32g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
33 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
34 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5459-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.10.2015 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
2 Prevod majiteľa 15.10.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku