Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5459-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233977 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.07.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5459-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 04, 06, 17, 19, 20, 37, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Prídavné materiály do betónu; tvrdidlá betónu; spojivá betónu;
04 - Asfaltové oleje; cestné oleje; dechtové oleje.
06 - Prvky na oceľové konštrukcie; kovové lešenia; provizórne kovové lešenia; nosníky na lešenia; ochranné kovové lešenia; kovové skruže a dosky na stavbu tunelov; kovové zdvíhacie ostrovčeky; kovové kontajnery na zahrievanie a distribúciu dechtu, asfaltu a živice.
17 - Izolačné tmely; ochranné izolanty stavieb; izolačný asfalt; asfaltové tesniace materiály; izolanty na báze minerálnych olejov; plastické a/alebo asfaltové materiály na ochranu a údržbu plášťov vozoviek, diaľnic a letiskových plôch.
19 - Stavebné materiály; štrk; kamenie; stavebný kameň; stavebné drevo; asfalt; asfaltový makadam; asfaltový tmel; asfaltový cement; výplne konštrukcií; spojivové výplne; decht; cestný decht; živice; asfaltové emulzie na stavbu ciest; spojivá s emulziou asfaltovou, hydraulickou, chemickou a/alebo plastickou; spojivá pre dlažbu; materiály na údržbu na báze minerálnych olejov, plastických materiálov a/alebo asfaltu na ochranu a údržbu plášťov vozoviek, diaľnic a letiskových plôch; betón; betónové zmesi; prídavné zmesi do betónu; výrobky z betónu, vystuženého a predpätého betónu; betónové podpery; betónové piliere; prvky pre mosty z betónu, vystuženého a predpätého betónu; výmurovky z kameňa; tehál; betónu alebo sadrových blokov; všetky uvedené materiály a prvky sú určené na stavbu ciest, diaľnic, letiskových plôch, hrádzí, priehrad, pobrežných výstuží, kanálov, na stavby nad i pod prístavmi, riekami a hrádzami, pre pozemné práce a vodné stavby.
20 - Nekovové nádrže na ohrievanie a distribúciu dechtu, asfaltu a živice.
37 - Stavby pod a nad zemou; pozemné práce; stavby budov, ciest, letísk a prístavov; zemné práce; budovanie základov; hĺbenie studní; utesňovacie práce proti vode i vode pod tlakom; stavba mostov, výkopové práce; asfaltovanie; debnenie; dláždenie; pokladanie drevenej dlažby; stavba železníc vrátane železničnej superštruktúry; stavba tunelov, rýchlych regionálnych sietí a metra; stavebné práce v podzemí; vodné základy a stavby; bagrovanie, čerpanie vody; kanalizácia a drenážovanie; vŕtanie a stavba studní; námorné stavby; stavby kanálov, hrádzí a priehrad; spevňovanie riek a hrádzí; pancierovanie a vŕtanie; nárazové vŕtanie a injektáže; práce s betónom a spevneným betónom; debnenie vrátane posuvného a ťahaného; práce s tesaným kameňom; pokrývačské práce; strešné utesňovacie práce; stavba drevených krovov; izolačné práce; pokladanie na sucho; debnenie sadrokartónom; pokladanie dlažby, dosiek a parkiet; zasklievanie; inštalatérske práce; montáž sanitárneho vybavenia, plynu a vody; maliarske práce; lakovanie; pokladanie kobercov; zámočníctvo; obklady stavieb; omietanie; sadrovanie; štukovanie; montáže roliet a žalúzií; stolárske práce; dodávka a montáž podláh; stavba stien, múrov, fasád a prefabrikovaných priečok; stavba komínov zo spevneného betónu, z tehál a ocele vrátane rúrok a ďalších súčastí; dodávka a montáž kúrenia, ventilácie a klimatizácie; tepelné izolácie; stavba drevených stavieb a schodísk, rámových konštrukcií, kovových konštrukcií; montáž a prevádzka kúrenia; opravy a údržba budov; stavba priemyselných zariadení; montáž strojného zariadenia; stavebné práce pri úprave krajiny; elektroinštalačné služby; inštalovanie osvetlenia; inštalovanie stredného a nízkeho napätia; elektroakustické inštalácie; inštalovanie prijímacích antén; inštalovanie uzemnení; inštalovanie svetelných signálov; inštalovanie bleskozvodov; inštalovanie telekomunikačných liniek; inštalovanie techniky pre televíziu, rozhlas a telekomunikácie a signalizačná inštalácia; inštalovanie a montáž chladiacich zariadení; pokladanie zemných a podmorských káblov; prenájom stavebných strojov, náradia a prístrojov; opravy a servis stavebných mechanizmov a strojov.
39 - Doprava a skladovanie.
42 - Inžinierske služby; architektonické spracovanie; chemické posúdenie; poradenstvo a realizácia stavebných plánov; štúdie a rozpracovanie projektov; projektová činnosť v stavebníctve; stavebné služby a expertízy z oblasti nadzemných aj podzemných stavieb a pozemných prác, úprav terénu; skúšky materiálov; vývoj technológií na elektronické spracovanie dát. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.08, 24.15.15, 24.15.02, 27.05.11, 25.03.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FRISCHBETON s.r.o.; Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 3/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 27.07.2022 14/2022 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 27.07.2022 14/2022 TC3M
 
POZ 5459-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.08.2012 264,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 22.06.2022 126,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 27.06.2022 126,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5459-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.07.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 11.07.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.07.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.08.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.08.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 21.08.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 24.08.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 21.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.06.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2022 Typ Odoslané
POZ 5459-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.07.2022 FRISCHBETON s.r.o. FRISCHBETON s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku