Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5452-2009
(111)  Trademark Number  227096 
(151)  Registration Date  12.02.2010 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  22.06.2019 
(210)  Application Number  5452-2009 
(220)  Application Date  22.06.2009 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.2009 
(450)  Publication of Registration Date  07.04.2010 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, periodické a neperiodické publikácie, tlačoviny, reklamné tlačoviny, brožúry, letáky, plagáty, kalendáre, prospekty, fotografie, pohľadnice, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier; lósy; tikety.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozhlasová a televízna reklama, vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier.
41 - Zábava, pobavenie, tvorba televíznych programov, organizovanie živých vystúpení, organizovanie zábavných a športových súťaží, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PSÍČKOVIA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.06.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2009 11/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.04.2010 04/2010 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 02.04.2019 04/2019 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 5452-2009
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5452-2009
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.06.2009 Type Delivered
1a Plná moc 22.06.2009 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.07.2009 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.07.2009 Type Payment
4 výsledok rešerše 27.08.2009 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 31.08.2009 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 10.09.2009 Type Delivered
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.09.2009 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 23.09.2009 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2010 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
9a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
9b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.01.2019 Type Delivered
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.02.2019 Type Sent document
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2019 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 04.03.2019 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
16a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
17 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
18a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
18b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
18c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
18d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
18e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
18f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Type Sent document
POZ 5452-2009
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 02.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku