Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5435-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5435-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.11.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Ohybné kovové hadice a rúrky na plyn, vodu, ústredné kúrenie, solárne zariadenia, požiarnické rozvody a rozstrekovacie požiarnické zariadenia; kovové rúrkové a hadicové spojky; kovové svorky na rúrky a hadice; kovové súčasti hadíc. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.10, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TechNick s.r.o.; Lachova 4, 851 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2017 6/2017 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.08.2017 8/2017 XA3M
3 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 01.10.2018 10/2018 FC3M
 
POZ 5435-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 09.12.2016 100,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.12.2016 166,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 31.08.2017 13,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.02.2018 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5435-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 03.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.11.2016 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.11.2016 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 23.11.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 23.11.2016 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.12.2016 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.12.2016 Typ Platba
výsledok rešerše 13.12.2016 Typ Interné listy
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 26.04.2017 Typ Odoslané
List z OMPI 27.04.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 27.04.2017 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 28.04.2017 Typ Interné listy
Notifikácia z OMPI 06.07.2017 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 31.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 31.08.2017 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 31.08.2017 Typ Doručené
Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 31.08.2017 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 31.08.2017 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 05.09.2017 Typ Platba
Doplnenie námietok 08.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2017 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 22.09.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.11.2017 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 01.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.02.2018 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.03.2018 Typ Platba
Vyjadrenie k námietkam 28.03.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.03.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.03.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.03.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.03.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.03.2018 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 03.04.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 03.04.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.04.2018 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 27.06.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 24.07.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 24.07.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 09.08.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 25.07.2019 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 03.10.2019 Typ Doručené
POZ 5435-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku