Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5429-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  228538 
(151)  Dátum zápisu  15.10.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.06.2019 
(210)  Číslo prihlášky  5429-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.06.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  2009-004548 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.01.2009 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné a propagačné služby; distribúcia obchodných vzoriek; vydávanie a správa kupónových lístkov na podporu predaja tovaru a podporu poskytovania služieb; vydávanie, správa a vysporiadanie kariet na hromadenie bodov na podporu predaja alebo podnikania; služby agentúr v oblasti plánovania a realizácia podpory predaja tovaru a podpory poskytovania služieb; vydávanie nákupných kupónov; analýza podnikového vedenia alebo poradenstvo v oblasti podnikového vedenia; vedenie a poradenstvo v oblasti správy personálnych záležitostí, pracovných príležitostí a náborových aktivít spoločností; uskutočňovanie testov spôsobilosti pre správu personálnych záležitostí spoločnosti; uskutočňovanie testov spôsobilosti na vykonávanie povolania (druhy zamestnania a povinnosti); marketingové prieskumy; poskytovanie informácií o predaji komodít; poskytovanie informácií o činnostiach a intervencii a sprostredkovaní a zastupovaní v oblasti dohôd o predaji komodít; hotelové podnikové vedenie; služby agentúr na sprostredkovanie práce; poskytovanie informácií o agentúrach v oblasti zamestnávania; organizovanie aukcií; služby importných a exportných agentúr; organizácia predplatného novín; rozmnožovanie a prepisovanie dokumentov; stenografické služby; služby agentúr pre adresovanie, zasielanie, pečatenie a odosielanie dokumentov; príprava a poskytovanie zoznamov poštových adries; prenájom kancelárskych strojov; zaraďovanie dokumentov a magnetických pások (kancelárske práce); recepcia návštev v budovách; prenájom propagačného materiálu; prenájom písacích strojov a kopírovacích strojov a textových procesorov; služby agentúr na uskutočňovanie kancelárskych prác; služby agentúr na vedenie účtovníctva; poskytovanie informácií o obchodných spoločnostiach; prenájom priestoru na reklamné a propagačné služby na domovských stránkach na internete; služby agentúr týkajúcich sa zamestnania; vedenie a poradenstvo pre žiadateľov o opätovné zamestnania; prenájom predajných automatov; zhromažďovanie informácií a spracovávanie informácií do počítačovej databázy; služby pri zaisťovaní kancelárskych pracovníkov; plánovanie subdodávateľských vzťahov v oblasti obchodu; služby agentúr na vysielanie pracovníkov a na nábor dočasných pracovníkov; poskytovanie kancelárskych služieb na základe zmlúv; podnikové vedenie, správa a poradenstvo o využívaní subdodávateľských vzťahov v spoločnostiach; zhromažďovanie informácií o príprave, audite a overovaní finančných vyhlásení - všetky uvedené služby vykonávané tiež vyslanými pracovníkmi alebo na základe zmluvy vrátane poskytovania informácií o príslušných službách; maloobchodné a veľkoobchodné služby s rôznym tovarom, najmä s odevami, potravinami a nápojmi, tovarom dennej potreby, tkaninami a posteľnou bielizňou, obuvou, kabelkami a taškami, osobnými potrebami, likérmi, mäsom, morskými plodmi, zeleninou a ovocím, cukrovinkami, chlebom a pečivom, ryžou a cereáliami, mliekom, sýtenými nápojmi (osviežujúcimi nápojmi) a nealkoholickými nápojmi s ovocnými šťavami, čajom, kávou a kakaom, polotovarmi, automobilmi, dvojstopovými motorovými vozidlami, bicyklami, nábytkom, stolárskymi výrobkami, tatami matracmi, rituálnym vybavením, elektrickými strojmi a prístrojmi, nožiarskymi ručnými nástrojmi a prístrojmi, kuchynským vybavením, čistiacimi a umývacími prostriedkami, farmaceutickými, sanitárnymi a veterinárnymi prípravkami a lekárskymi potrebami, kozmetikou, toaletnými vodami, prostriedkami pre starostlivosť o zuby, s mydlom a detergentmi, poľnohospodárskymi strojmi, náradím a materiálmi, prírodnými kvetmi a stromami, pohonnými látkami, tlačovinami, papierom a kancelárskym materiálom, športovými potrebami, hračkami, bábikami, hracími strojmi a prístrojmi, hudobnými nástrojmi a nahrávkami, fotografickými strojmi a prístrojmi, fotografickým materiálom, hodinami, hodinkami a okuliarmi (okuliarmi a ochrannými okuliarmi), tabakom a potrebami pre fajčiarov, nespracovanými a spracovanými drahými kameňmi a ich imitáciami, domácimi zvieratami, ako aj služby dočasných pracovníkov alebo zmluvné služby s týmto tovarom vrátane poskytovanie informácií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Recruit Holdings Co., Ltd.; 4-17, Ginza 8-chome Chuo-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2010 7/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2010 12/2010 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.11.2013 11/2013 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.08.2018 8/2018 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2019 6/2019 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 04.06.2019 6/2019 ND3M
 
POZ 5429-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.06.2009 165,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.05.2013 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.06.2018 30,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2019 30,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.03.2019 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5429-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.06.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 16.06.2009 Typ Doručené
Plná moc 16.06.2009 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.06.2009 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.06.2009 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.06.2009 Typ Platba
výsledok rešerše 11.08.2009 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.08.2009 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.10.2009 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 16.10.2009 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.10.2009 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.2010 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.04.2010 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.04.2010 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 18.05.2010 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 29.05.2013 Typ Doručené
Plná moc 29.05.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.06.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 20.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.06.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 22.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 22.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.02.2019 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2019 Typ Platba
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.03.2019 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.03.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 15.05.2019 Typ Odoslané
POZ 5429-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.09.2013 Recruit Holdings Co., Ltd. RECRUIT CO., LTD.
2 Prevod majiteľa 09.07.2018 Recruit Co., Ltd. Recruit Holdings Co., Ltd.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 09.07.2018 Bušová Eva, JUDr., advokátka Bušová Eva, JUDr., advokátka
4 Prevod majiteľa 17.04.2019 Recruit Holdings Co., Ltd. Recruit Co., Ltd.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 17.04.2019 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová Bušová Eva, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku