Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5424-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233965 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.06.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5424-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Nekovové stavebné materiály, a to stavebné sklo; potlačené sklo pre stavebníctvo; okenné sklo; nekovové okná a dvere; papierové tabule, nekovové dosky, panely, steny, obklady a stavebné sklo na inštaláciu a použitie v stavebníctve, na vonkajšiu a vnútornú dekoráciu; steny a priečky zo skla pre stavebníctvo.
21 - Sklenený tovar nezahrnutý v iných triedach, a to: nespracované sklo a čiastočne spracované sklo (s výnimkou stavebného skla); potlačené sklo (nie pre stavebníctvo); nepriehľadné a nepriesvitné alebo priesvitné a priehľadné smaltované sklo (nie pre stavebníctvo); smaltované sklo (nie pre stavebníctvo); sklo s aplikovanou sieťotlačou (nie pre stavebníctvo); maľované výrobky zo skla (nie pre stavebníctvo); nespracované sklo a čiastočne spracované sklo vo forme tabúľ alebo dosiek používané pri výrobe sanitárnych zariadení, sprchových kútov, sprchových striešok, priečok a sprchových stien, regálov do chladničky, záclon, stien, priečok, dvier, skriňových dvier a nábytku; neelektrické potreby a nádoby pre domácnosť alebo kuchyňu (nie z drahých kovov alebo potiahnutými drahými kovmi). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.09, 26.04.24, 27.05.15, 26.11.11, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, a odtiene červenej a ružovej 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS FRANCE; "Les Miroirs" 18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 3/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5424-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.06.2012 165,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 22.09.2022 196,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5424-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.06.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.06.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.06.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 12.07.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 24.07.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 18.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Typ Odoslané
POZ 5424-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku