Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 542-2022
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  542-2022 
(220)  Application Date  11.03.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  13.07.2022 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 29, 30, 32, 33, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Výživové doplnky.
29 - Zemiakové lupienky.
30 - Káva.
32 - Nealkoholické nápoje; hroznový mušt (nekvasený).
33 - Víno (tiché víno); likérové víno; sýtené perlivé víno; akostné šumivé víno (sekt); nápoje z vína; alkoholické nápoje okrem piva; vínovica; vopred pripravené alkoholické miešané nápoje (nie s pivom).
35 - Reklama; online reklama na počítačovej sieti; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 29, 30, 32, 33 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 29, 30, 32, 33 tohto zoznamu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.15, 05.03.14, 05.03.19, 05.03.04, 27.05.11, 27.05.13, 06.19.11 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Víno Karpatia SK s.r.o.; Veterná 832/12, Častá 
(740)  Attorney(s)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.07.2022 13/2022 BA3M
 
POZ 542-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.04.2022 126,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 542-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.03.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 11.03.2022 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 11.03.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 25.03.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.06.2022 Type Sent document
výsledok rešerše 10.06.2022 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 11.06.2022 Type Delivered
POZ 542-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku