Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 542-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  542-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky.
29 - Zemiakové lupienky.
30 - Káva.
32 - Nealkoholické nápoje; hroznový mušt (nekvasený).
33 - Víno (tiché víno); likérové víno; sýtené perlivé víno; akostné šumivé víno (sekt); nápoje z vína; alkoholické nápoje okrem piva; vínovica; vopred pripravené alkoholické miešané nápoje (nie s pivom).
35 - Reklama; online reklama na počítačovej sieti; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 29, 30, 32, 33 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 29, 30, 32, 33 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 05.03.14, 05.03.19, 05.03.04, 27.05.11, 27.05.13, 06.19.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Víno Karpatia SK s.r.o.; Veterná 832/12, Častá 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 542-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.04.2022 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 542-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 11.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.06.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 10.06.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 11.06.2022 Typ Doručené
POZ 542-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku