Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5415-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  243596 
(151)  Dátum zápisu  17.10.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5415-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.08.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby).
37 - Stavebníctvo.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.05, 01.01.99, 26.11.02, 26.11.08, 26.04.24, 26.04.19, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HB Reavis Group s. r. o.; Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.08.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2016 07/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2016 12/2016 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 10.02.2021 03/2021 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 10.02.2021 03/2021 PC3M
 
POZ 5415-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5415-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.08.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 03.08.2015 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 03.08.2015 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.08.2015 Typ Platba
3 výsledok rešerše 04.05.2016 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.05.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 18.05.2016 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.06.2016 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.11.2016 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis prevodu 15.10.2020 Typ Doručené
8a Doklad o prevode 15.10.2020 Typ Doručené
8b Doklad o prevode 15.10.2020 Typ Doručené
8c Doklad o prevode 15.10.2020 Typ Doručené
8d Plná moc 15.10.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.10.2020 Typ Doručené
9a Plná moc 15.10.2020 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 02.11.2020 Typ Odoslané
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.11.2020 Typ Platba
12 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.11.2020 Typ Odoslané
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.11.2020 Typ Platba
14 Žiadosť o vrátenie poplatku 30.11.2020 Typ Doručené
14a Oznámenie k poplatkom 30.11.2020 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 14.12.2020 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 21.01.2021 Typ Doručené
16a Doklad o prevode 21.01.2021 Typ Doručené
16b Osvedčovacia doložka 21.01.2021 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 28.01.2021 Typ Odoslané
18 všeobecný referátnik 27.01.2021 Typ Odoslané
19 Žiadosť o vrátenie poplatku 13.08.2021 Typ Doručené
19a Príloha inde neuvedená 13.08.2021 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 28.09.2021 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.10.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
POZ 5415-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.01.2021 WATERFIELD Management B.V. WATERFIELD Management B.V.
2 Prevod majiteľa 27.01.2021 HB Reavis Group s. r. o. WATERFIELD Management B.V.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.01.2021 Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku