Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5413-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229364 
(151)  Dátum zápisu  16.02.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.06.2020 
(210)  Číslo prihlášky  5413-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.11.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky patriace do triedy 16; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky patriace do triedy 16; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, obtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklama, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; vydávanie reklamných a náborových textov, časopisov a iných periodických publikácií; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Vydavateľská činnosť, najmä vydávanie časopisov a iných periodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných textov; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.02, 01.01.10, 01.15.09, 26.04.13, 26.04.24, 27.03.15, 27.05.24, 27.99.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  10.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.11.2010 11/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2011 04/2011 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.05.2016 05/2016 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Obnovené ochranné známky 02.04.2020 04/2020 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 23.09.2021 platná
 
POZ 5413-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5413-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.06.2010 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 10.06.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.06.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 28.06.2010 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.07.2010 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 30.08.2010 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 16.09.2010 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.03.2011 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
11a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
11b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
11c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
12 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
13 všeobecný referátnik 05.08.2015 Typ Odoslané
14 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
15a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
15b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
15c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Typ Doručené
19 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Typ Doručené
20 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.12.2015 Typ Platba
21 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.02.2016 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
23 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
25b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
25c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
26 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
26b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
26c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
27 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Typ Platba
28 všeobecný referátnik 26.02.2019 Typ Odoslané
29 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Typ Doručené
29a Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
29b Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
29c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Typ Doručené
30 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 06.06.2019 Typ Odoslané
31 vnútrospisový list 20.06.2019 Typ Interné listy
32 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
32a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
32b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
32c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
32d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
35 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.10.2019 Typ Doručené
36 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.01.2020 Typ Doručené
37 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.01.2020 Typ Odoslané
38 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.02.2020 Typ Platba
39 dodatok k osvedčeniu OZ 27.02.2020 Typ Odoslané
40 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.03.2020 Typ Doručené
41 všeobecný referátnik 02.04.2020 Typ Odoslané
42 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
42a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
42b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
42c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
42d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
42e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
42f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
42g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
43 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
44 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5413-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku