Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5408-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231967 
(151)  Dátum zápisu  14.03.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5408-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.06.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.12.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, prílohy, periodické a elektronické nosiče informácií všetkých druhov.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky; katalógy; albumy; fotografie; prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Reklama; reklamné agentúry; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová a televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné účely; ekonomické analýzy; makroekonomické analýzy; obchodné a podnikateľské analýzy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné poradenstvo; personálne poradenstvo; marketingové štúdie; maloobchod s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16; sprostredkovanie obchodu s tovarom v triede 9 a 16; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41.
41 - Vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; publikovanie článkov v papierovej a elektronickej forme s výnimkou reklamných; zverejňovanie a vydávanie textov s výnimkou reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zábavy a o výchove a vzdelávaní; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie, rozptýlenia; zábavy a o výchove a vzdelávaní online; fotografická reportáž; reportérske služby; výroba rozhlasových a televíznych programov; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; vyučovanie, vzdelávanie; výcvik; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, kongresov, vedenie sympózií; organizovanie súťaží; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí, módnych prehliadok, súťaží krásy; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.01, 26.04.19, 26.04.24, 27.05.24, 27.05.22, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STAR production, s.r.o.; Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 5408-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5408-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.06.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 03.06.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 03.06.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 23.06.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.07.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 15.07.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 15.07.2011 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.03.2012 Typ Odoslané
7 Výpoveď plnej moci 23.02.2016 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.02.2016 Typ Doručené
8a Plná moc 29.02.2016 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 28.04.2016 Typ Odoslané
10 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.10.2020 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.04.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 13.04.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 19.04.2021 Typ Odoslané
15 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 03.05.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2021 Typ Odoslané
POZ 5408-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku