Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5408-2011
(111)  Trademark Number  231967 
(151)  Registration Date  14.03.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.06.2021 
(210)  Application Number  5408-2011 
(220)  Application Date  03.06.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.12.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.05.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, prílohy, periodické a elektronické nosiče informácií všetkých druhov.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky; katalógy; albumy; fotografie; prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Reklama; reklamné agentúry; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová a televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné účely; ekonomické analýzy; makroekonomické analýzy; obchodné a podnikateľské analýzy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné poradenstvo; personálne poradenstvo; marketingové štúdie; maloobchod s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16; sprostredkovanie obchodu s tovarom v triede 9 a 16; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41.
41 - Vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; publikovanie článkov v papierovej a elektronickej forme s výnimkou reklamných; zverejňovanie a vydávanie textov s výnimkou reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zábavy a o výchove a vzdelávaní; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie, rozptýlenia; zábavy a o výchove a vzdelávaní online; fotografická reportáž; reportérske služby; výroba rozhlasových a televíznych programov; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; vyučovanie, vzdelávanie; výcvik; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, kongresov, vedenie sympózií; organizovanie súťaží; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí, módnych prehliadok, súťaží krásy; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.05.01, 26.04.19, 26.04.24, 27.05.24, 27.05.22, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, biela, červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  STAR production, s.r.o.; Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.06.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 5408-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5408-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.06.2011 Type Delivered
1a Plná moc 03.06.2011 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 03.06.2011 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 23.06.2011 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.07.2011 Type Payment
4 výsledok rešerše 15.07.2011 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 15.07.2011 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.03.2012 Type Sent document
7 Výpoveď plnej moci 23.02.2016 Type Delivered
8 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.02.2016 Type Delivered
8a Plná moc 29.02.2016 Type Delivered
9 všeobecný referátnik 28.04.2016 Type Sent document
10 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
11a Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
11b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.10.2020 Type Delivered
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.04.2021 Type Delivered
13a Plná moc 13.04.2021 Type Delivered
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 19.04.2021 Type Sent document
15 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 03.05.2021 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2021 Type Sent document
POZ 5408-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku