Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5407-2013
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5407-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.06.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; prieskum trhu; reklamné agentúry; komerčné informačné kancelárie; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); sprostredkovanie obchodu s tovarom; poradenstvo týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede; elektronické poskytovanie služieb uvedených v tejto triede.
39 - Rezervácie osobnej dopravy cestovnými kanceláriami; rezervácie leteniek; rezervácie cestovných lístkov; sprostredkovanie dopravy; prenájom vozidiel; informácie o možnostiach dopravy; doprava cestujúcich; autobusová doprava; automobilová doprava; letecká doprava; rezervovanie dopravy; organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; organizovanie okružných výletov; organizovanie zájazdov; poradenstvo týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede; rezervácie dopravy cestovnými kanceláriami; služby turistických sprievodcov; poskytovanie služieb uvedených v tejto triede prostredníctvom internetu a mobilnej telekomunikačnej siete; všetky uvedené služby osobitne zamerané na arabské štáty.
42 - Hodnotenie kvality hotelového ubytovania.
43 - Rezervácie prechodného ubytovania; hotelierske služby; reštauračné služby; rezervácie hotelového ubytovania; rezervácie dovolenkového ubytovania; poskytovanie informácií o hotelovom ubytovaní; poskytovanie informácií o dovolenkovom ubytovaní; poskytovanie informácií o ubytovacích službách v letoviskách; poradenstvo týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede; on-line poskytovanie služieb uvedených v tejto triede. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.01, 27.05.19, 25.05.94, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DUBTOUR, s.r.o.; Karpatská 28, 811 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2014 2/2014 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.03.2014 3/2014 XA3M
3 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 03.06.2014 6/2014 FB3M
 
POZ 5407-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.06.2013 166,00 EUR
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.08.2013 20,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 14.08.2013 100,00 EUR
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 27.09.2013 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5407-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.06.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.06.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.06.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.06.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 29.07.2013 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.08.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 09.08.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.08.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 09.08.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.08.2013 Typ Doručené
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.08.2013 Typ Platba
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 16.08.2013 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 19.08.2013 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.08.2013 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.09.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.09.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 01.10.2013 Typ Platba
Oznámenie 24.10.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.11.2013 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 12.12.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 13.12.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 13.12.2013 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 16.12.2013 Typ Interné listy
List z OMPI 08.01.2014 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 09.01.2014 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 31.01.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zastavenie konania 14.03.2014 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 28.03.2014 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 14.07.2014 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 16.10.2014 Typ Doručené
POZ 5407-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku