Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5402-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231173 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5402-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.06.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklama, propagácia, inzercia, marketing, prevádzkovanie internetového obchodu s reklamnými materiálmi a propagačnými predmetmi všetkého druhu, s tlačovinami, letákmi, časopismi, prospektami, drobnými darčekovými predmetmi, vizitkami a kancelárskymi potrebami.
36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a peňažné služby, poistenie, činnosť realitnej kancelárie a realitná činnosť všetkého druhu, správa nehnuteľností, developerská činnosť v investičnej výstavbe, poisťovacie služby, služby bankových, finančných, úverových a sporiacich ústavov ako napr. finančné služby, správa financií, stavebné sporenie, poskytovanie hypoték, úverov a pôžičiek.
41 - Organizovanie, sprostredkovanie a usporadúvanie školení, kurzov, sympózií a kongresov, výchovné, vzdelávacie, kultúrne, zábavné a športové činnosti, lektorská činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.09, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.24, 25.05.01, 27.05.19, 27.05.24, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, biela, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GEPARD FINANCE a.s.; Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 5402-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5402-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.06.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 03.06.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 03.06.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 23.06.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.07.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 12.07.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 15.07.2011 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.10.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.09.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 22.09.2021 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 22.09.2021 Typ Doručené
8c Výpis z obchodného registra 22.09.2021 Typ Doručené
8d Plná moc 22.09.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.09.2021 Typ Doručené
10 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 24.09.2021 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
12 všeobecný referátnik 28.09.2021 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 28.09.2021 Typ Doručené
14 Odpoveď na správu úradu 28.09.2021 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Typ Odoslané
POZ 5402-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.09.2021 GEPARD FINANCE a.s. GEPARD FINANCE, a.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 01.10.2021 Kapa Beta, s.r.o. Kalabová Katarína, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku