Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5402-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  227722 
(151)  Dátum zápisu  16.06.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5402-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.06.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.03.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.08.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama, propagácia a inzercia prostredníctvom všetkých druhov komunikačných médií; prieskum trhu; sprostredkovateľská činnosť s tovarmi; maloobchodná činnosť s chemikáliami pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; s umelými živicami v nespracovanom stave, s plastickými hmotami v nespracovanom stave; s pôdnymi hnojivami; so zmesami do hasiacich prístrojov; s prípravkami na kalenie a zváranie kovov; s chemickými látkami na konzervovanie potravín; s trieslovinami; s lepidlami a spojivami používanými v priemysle; s farbami, fermežami, lakmi; s ochrannými prostriedkami proti hrdzi a poškodeniu dreva; s farbivami; s moridlami; s prírodnými živicami v surovom stave; s kovmi vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; s bieliacimi a inými prípravkami na pranie a čistenie bielizne; s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; s mydlami; s voňavkárskymi výrobkami; s éterickými olejmi; s kozmetickými prípravkami; s vlasovými vodičkami; s prípravkami na čistenie zubov; s priemyselnými olejmi a tukmi; s mazacími olejmi; s prostriedkami na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; s palivami vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a svietiacich materiálov; so sviečkami a knôtmi na svietenie; s farmaceutickými a zverolekárskymi výrobkami; s hygienickými výrobkami na lekárske použitie; s dietetickými látkami prispôsobenými na lekárske účely; s potravou pre dojčatá; s náplasťami; s obväzovým materiálom; s hmotami na plombovanie zubov a zubných voskov; s dezinfekčnými prostriedkami; s prípravkami na ničenie hmyzu; s fungicídmi a herbicídmi; s obyčajnými kovmi a ich zliatinami; so stavebným materiálom z kovu; s prenosnými stavbami z kovu; s kovovým materiálom pre železničné trate; s káblami a drôtmi z obyčajných kovov; so železiarskym tovarom; s kovovými potrubiami a rúrami; s bezpečnostnými schránkami; s inými výrobkami z kovov; s rudami; so strojmi a obrábacími strojmi; s motormi a hnacími strojmi; so súkolesiami a prevodmi a ich časťami; s poľnohospodárskym náradím; s liahňami; s ručnými nástrojmi a ručným náradím; s nožiarskym tovarom a príbormi; s bodnými zbraňami; s britvami, žiletkami, holiacimi čepeľami a holiacimi strojčekmi; s prístrojmi a nástrojmi vedeckými, námornými, geodetickými, fotografickými, kinematografickými, optickými, signalizačnými, kontrolnými, záchrannými, vzdelávacími a s prístrojmi a nástrojmi na meranie a váženie; s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; s prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; s magnetickými nosičmi údajov; so záznamovými diskami; s predajnými automatmi a mechanizmami prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; s registračnými pokladnicami; s počítacími strojmi; so zariadeniami na spracovanie údajov a počítačmi; s hasiacimi prístrojmi; s prístrojmi a nástrojmi chirurgickými, lekárskymi, zubárskymi a zverolekárskymi; s umelými končatinami; s umelými očami a zubnými protézami; s ortopedickými pomôckami; so šijacími materiálmi; so zariadeniami na osvetľovanie a vykurovanie; s parnými kotlami; so zariadeniami na varenie, chladenie a sušenie; s vetracími, vodárenskými a sanitárnymi zariadeniami; s vozidlami; so zariadeniami na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu; so strelnými zbraňami; so strelivom a nábojmi; s výbušninami; s pyrotechnikou; s drahými kovmi a ich zliatinami; s výrobkami z drahých kovov alebo s výrobkami pokovovanými drahými kovmi; so šperkmi a drahokamami; s hodinárskymi výrobkami a s inými chronometrami; s hudobnými nástrojmi; s papierom, kartónom, lepenkou a s výrobkami z týchto materiálov; s tlačovinami; s knihárskymi výrobkami; s fotografiami; s papiernickým tovarom a písacími potrebami; s lepidlami na papier a na použitie v domácnosti; s potrebami pre umelcov; s maliarskymi štetcami; s písacími strojmi a kancelárskymi potrebami; so vzdelávacími a učebnými potrebami; s obalovými materiálmi z plastických hmôt; s tlačiarenským písmom; so štočkami; s typografickým písmom; s tlačiarenskými štočkami a stereotypmi; s kaučukom, gutaperčou, gumou, azbestom, sľudou a výrobkami z týchto materiálov; s plastovými výliskami ako polotovarmi; baliacimi, s tesniacimi a izolačnými materiálmi; s ohybnými rúrami a hadicami; s usňami; s koženkou a výrobkami z týchto materiálov; s kožou a surovou kožou; s kuframi a cestovnými taškami; s dáždnikmi; so slnečníkmi a vychádzkovými palicami; s bičmi, postrojmi a sedlárskymi výrobkami; s nekovovými stavebnými materiálmi; s nekovovými rúrami pre stavebníctvo; s asfaltom, smolou a bitúmenom; s nekovovými prenosnými stavbami; s pomníkmi; s nábytkom; so zrkadlami; s rámami na obrazy; s výrobkami z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov; s domácimi a kuchynskými potrebami a nádobami; s hrebeňmi a špongiami; s kefami, štetkami a štetcami; s materiálmi na výrobu kief; s prostriedkami a pomôckami na čistenie; s oceľovou vlnou a drôtenkami; so surovým sklom a sklom ako polotovarom; s výrobkami zo skla, porcelánu a kameniny; s povrazmi a motúzmi; so sieťami; so stanmi; s markízami; s baldachýnmi; s nepremokavými plachtami; s lodnými plachtami; s vrecami a vakmi; s materiálmi na čalúnenie a vypchávanie; so surovými textilnými vláknami; s niťami a priadzami na textilné účely; s textíliami a textilnými výrobkami; s posteľnými prikrývkami a pokrývkami na stoly; s čipkami a výšivkami, so stužkami a šnúrkami; s gombíkmi, háčikmi a očkami; so špendlíkmi a ihlami; s umelými kvetmi; s kobercami, predložkami, rohožami, linoleom a inými podlahovými krytinami; s tapetami; s hrami a hračkami; s telocvičnými a športovými potrebami; s ozdobami na vianočné stromčeky; s mäsom, s rybami, s hydinou a zverinou; s mäsovými výťažkami; s konzervovaným, sušeným a tepelne spracovaným ovocím a zeleninou; s rôsolmi, džemami, marmeládou, ovocnými zaváraninami a ovocnými pretlakmi; s vajcami, mliekom a mliečnymi výrobkami; s kávou; s čajom; s kakaom; s cukrom; s ryžou; s maniokom; so ságom; s kávovými náhradami; s múkou a výrobkami z obilia; s chlebom; s pekárskymi a cukrárskymi výrobkami; so zmrzlinou; s medom; s melasovým sirupom; s kvasnicami; s práškami do pečiva; so soľou; s horčicou; s octom; s omáčkami ako chuťovými prísadami; s korením; s ľadom; s poľnohospodárskymi, záhradkárskymi a lesnými produktmi a obilninami; so živými zvieratami; s čerstvým ovocím a zeleninou; so semenami; s rastlinami a kvetmi; s potravou pre zvieratá; so sladom; s pivom; s minerálnymi a sýtenými vodami a inými nealkoholickými nápojmi; s ovocnými nápojmi a ovocnými šťavami; so sirupmi a inými prípravkami na výrobu nápojov; s alkoholickými nápojmi; s tabakom; s potrebami pre fajčiarov; so zápalkami prostredníctvom internetu; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s chemikáliami pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; s umelými živicami v nespracovanom stave, s plastickými hmotami v nespracovanom stave; s pôdnymi hnojivami; so zmesami do hasiacich prístrojov; s prípravkami na kalenie a zváranie kovov; s chemickými látkami na konzervovanie potravín; s trieslovinami; s lepidlami a spojivami používanými v priemysle; s farbami, fermežami, lakmi; s ochrannými prostriedkami proti hrdzi a poškodeniu dreva; s farbivami; s moridlami; s prírodnými živicami v surovom stave; s kovmi vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; s bieliacimi a inými prípravkami na pranie a čistenie bielizne; s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; s mydlami; s voňavkárskymi výrobkami; s éterickými olejmi; s kozmetickými prípravkami; s vlasovými vodičkami; s prípravkami na čistenie zubov; s priemyselnými olejmi a tukmi; s mazacími olejmi; s prostriedkami na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; s palivami vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a svietiacich materiálov; so sviečkami a knôtmi na svietenie; s farmaceutickými a zverolekárskymi výrobkami; s hygienickými výrobkami na lekárske použitie; s dietetickými látkami prispôsobenými na lekárske účely; s potravou pre dojčatá; s náplasťami; s obväzovým materiálom; s hmotami na plombovanie zubov a zubných voskov; s dezinfekčnými prostriedkami; s prípravkami na ničenie hmyzu; s fungicídmi a herbicídmi; s obyčajnými kovmi a ich zliatinami; so stavebným materiálom z kovu; s prenosnými stavbami z kovu; s kovovým materiálom pre železničné trate; s káblami a drôtmi z obyčajných kovov; so železiarskym tovarom; s kovovými potrubiami a rúrami; s bezpečnostnými schránkami; s inými výrobkami z kovov; s rudami; so strojmi a obrábacími strojmi; s motormi a hnacími strojmi; so súkolesiami a prevodmi a ich časťami; s poľnohospodárskym náradím; s liahňami; s ručnými nástrojmi a ručným náradím; s nožiarskym tovarom a príbormi; s bodnými zbraňami; s britvami, žiletkami, holiacimi čepeľami a holiacimi strojčekmi; s prístrojmi a nástrojmi vedeckými, námornými, geodetickými, fotografickými, kinematografickými, optickými, signalizačnými, kontrolnými, záchrannými, vzdelávacími a s prístrojmi a nástrojmi na meranie a váženie; s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; s prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; s magnetickými nosičmi údajov; so záznamovými diskami; s predajnými automatmi a mechanizmami prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; s registračnými pokladnicami; s počítacími strojmi; so zariadeniami na spracovanie údajov a počítačmi; s hasiacimi prístrojmi; s prístrojmi a nástrojmi chirurgickými, lekárskymi, zubárskymi a zverolekárskymi; s umelými končatinami; s umelými očami a zubnými protézami; s ortopedickými pomôckami; so šijacími materiálmi; so zariadeniami na osvetľovanie a vykurovanie; s parnými kotlami; so zariadeniami na varenie, chladenie a sušenie; s vetracími, vodárenskými a sanitárnymi zariadeniami; s vozidlami; so zariadeniami na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu; so strelnými zbraňami; so strelivom a nábojmi; s výbušninami; s pyrotechnikou; s drahými kovmi a ich zliatinami; s výrobkami z drahých kovov alebo s výrobkami pokovovaných drahými kovmi; so šperkmi a drahokamami; s hodinárskymi výrobkami a s inými chronometrami; s hudobnými nástrojmi; s papierom, kartónom, lepenkou a s výrobkami z týchto materiálov; s tlačovinami; s knihárskymi výrobkami; s fotografiami; s papierenským tovarom a písacími potrebami; s lepidlami na papier a na použitie v domácnosti; s potrebami pre umelcov; s maliarskymi štetcami; s písacími strojmi a kancelárskymi potrebami; so vzdelávacími a učebnými potrebami; s obalovými materiálmi z plastických hmôt; s tlačiarenským písmom; so štočkami; s typografickým písmom; s tlačiarenskými štočkami a stereotypmi; s kaučukom, gutaperčou, gumou, azbestom, sľudou a výrobkami z týchto materiálov; s plastovými výliskami ako polotovarmi; baliacimi, s tesniacimi a izolačnými materiálmi; s ohybnými rúrami a hadicami; s usňami; s koženkou a výrobkami z týchto materiálov; s kožou a surovou kožou; s kuframi a cestovnými taškami; s dáždnikmi; so slnečníkmi a vychádzkovými palicami; s bičmi, postrojmi a sedlárskymi výrobkami; s nekovovými stavebnými materiálmi; s nekovovými rúrami pre stavebníctvo; s asfaltom, smolou a bitúmenom; s nekovovými prenosnými stavbami; s pomníkmi; s nábytkom; so zrkadlami; s rámami na obrazy; s výrobkami z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov; s domácimi a kuchynskými potrebami a nádobami; s hrebeňmi a špongiami; s kefami, štetkami a štetcami; s materiálmi na výrobu kief; s prostriedkami a pomôckami na čistenie; s oceľovou vlnou a drôtenkami; so surovým sklom a sklom ako polotovarom; s výrobkami zo skla, porcelánu a kameniny; s povrazmi a motúzmi; so sieťami; so stanmi; s markízami; s baldachýnmi; s nepremokavými plachtami; s lodnými plachtami; s vrecami a vakmi; s materiálmi na čalúnenie a vypchávanie; so surovými textilnými vláknami; s niťami a priadzami na textilné účely; s textíliami a textilnými výrobkami; s posteľnými prikrývkami a pokrývkami na stoly; s čipkami a výšivkami, so stužkami a šnúrkami; s gombíkmi, háčikmi a očkami; so špendlíkmi a ihlami; s umelými kvetmi; s kobercami, predložkami, rohožami, linoleom a inými podlahovými krytinami; s tapetami; s hrami a hračkami; s telocvičnými a športovými potrebami; s ozdobami na vianočné stromčeky; s mäsom, s rybami, s hydinou a zverinou; s mäsovými výťažkami; s konzervovaným, sušeným a tepelne spracovaným ovocím a zeleninou; s rôsolmi, džemami, marmeládou, ovocnými zaváraninami a ovocnými pretlakmi; s vajcami, mliekom a mliečnymi výrobkami; s kávou; s čajom; s kakaom; s cukrom; s ryžou; s maniokom; so ságom; s kávovými náhradami; s múkou a výrobkami z obilia; s chlebom; s pekárskymi a cukrárskymi výrobkami; so zmrzlinou; s medom; s melasovým sirupom; s kvasnicami; s práškami do pečiva; so soľou; s horčicou; s octom; s omáčkami ako chuťovými prísadami; s korením; s ľadom; s poľnohospodárskymi, záhradkárskymi a lesnými produktmi a obilninami; so živými zvieratami; s čerstvým ovocím a zeleninou; so semenami; s rastlinami a kvetmi; s potravou pre zvieratá; so sladom; s pivom; s minerálnymi a sýtenými vodami a inými nealkoholickými nápojmi; s ovocnými nápojmi a ovocnými šťavami; so sirupmi a inými prípravkami na výrobu nápojov; s alkoholickými nápojmi; s tabakom; s potrebami pre fajčiarov; so zápalkami; obchodné odborné poradenstvo; poradenská činnosť pri uzatváraní obchodných zmlúv.
36 - Realitná kancelária; kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností; poradenská činnosť v oblasti realít, sprostredkovanie žiadostí o úvery pre banky a sporiteľne; poradenská činnosť pri uzatváraní lízingových zmlúv; poskytovanie finančných informácií a finančného poradenstva; prenájom a správa nehnuteľností; investovanie kapitálu; informačné služby v oblasti realít; odborná konzultačná a poradenská činnosť v odbore realít; burzové maklérstvo.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žrebovacích lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, audiotextu, teletextu, rozhlasu, televízie, mobilných telefónov, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Scoopshop 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LUNETA spol. s r.o.; Ľ. Fullu 9, 841 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; Ul. 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  05.06.2019 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.06.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.03.2010 3/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.08.2010 8/2010 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 03.03.2020 3/2020 MA3M
 
POZ 5402-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.07.2009 165,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.12.2009 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.12.2009 26,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5402-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.06.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.06.2009 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.06.2009 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 01.07.2009 Typ Odoslané
Oznámenie k poplatkom 21.07.2009 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2009 Typ Platba
výsledok rešerše 13.08.2009 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.08.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 15.10.2009 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.10.2009 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 15.12.2009 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.12.2009 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 15.12.2009 Typ Doručené
Plná moc 15.12.2009 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 15.12.2009 Typ Doručené
Plná moc 15.12.2009 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.12.2009 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.12.2009 Typ Platba
Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 15.01.2010 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 20.01.2010 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.06.2010 Typ Odoslané
POZ 5402-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 14.01.2010 LUNETA spol. s r.o. Vasiľko Ján, Ing.
Rusko Pavol
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku