Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5400-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236497 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5400-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Adresné štítky do adresovacích strojov; strojčeky na tlačenie adries; akvarely; albumy; architektonické modely; aritmetické tabuľky; atlasy; atrament; atramentová tyčinka; baliace plastové fólie; baliaci papier; sponky na bankovky; biologické vzorky na mikroskopické pozorovanie (učebné pomôcky); blahoprajné pohľadnice; rozmnožovacie blany; bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; ceruzky; mechanické ceruzky; vytlačené cestovné poriadky; cievky s páskami do písacích strojov; pásky na cigary; časopisy (periodiká); číslice (tlačiarenské typy); dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); diagramy; dierovacie karty do žakárových strojov; dierkovačky; drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na písacie potreby; papier do elektrokardiografov; emblémy (papierové pečate); etiketovacie kliešte; ručné etiketovacie prístroje; etikety s výnimkou textilných; farbiace plátna do kopírovacích strojov; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; škatule s farbami (školské pomôcky); figuríny z papierovej drviny; filtračný materiál (papier); filtračný papier; papierové filtre na kávu; plastové fólie na balenie; plastové priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu; formuláre (tlačoviny); formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); fotografie (tlačoviny); zariadenia na fotomontáže; frankovacie stroje na kancelárske účely; galvanotypy (polygrafia); zemské glóbusy; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické znaky; grafické zobrazenia; grafiky; guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske účely; gumičky (kancelárska potreba); gumové plátno (papiernictvo); gumy (lepidlá) na kancelárske účely alebo pre domácnosť; gumy na gumovanie; hárky papiera; hektografy; histologické rezy (učebné pomôcky); hroty pier; hroty pier zo zlata; hudobné blahoželania (pohľadnice); chromolitografy (polygrafia); kalamáre; kalendáre; litografický kameň; kamenná nádobka na atrament (kalamár); kancelárske dierkovače; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske spinky; kancelárske štipce; predmety z kartónu; kartón, lepenka; kartotékové lístky; katalógy; papierové kávové filtre; knihárske kostice; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske súkno; knihársky materiál; knihy; knižné zarážky; komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné pásky (kancelárske pomôcky); korekčný tuš; papierové kornúty; kovové príchytky na kartotečné lístky; krajčírska krieda; krajčírske strihy; litografická krieda; značkovacia krieda; krieda na písanie; krieda na značenie; rysovacie krividlá; rysovacie kružidlá; ozdobné kvetináče z papiera; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); drevitá lepenka (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; leptaný štočok; letáky; listový papier; litografické dosky; litografie; architektonické makety; maliarske palety; maliarske plátna; maliarske stojany; maliarske štetce; mapy; geografické mapy; mastenec (krajčírska krieda); materiály na pečatenie; vrecká na varenie do mikrovlnných rúr; mištičky na vodové farby; modelovacia hlina; modelovacie hmoty; modelovacie pasty; modelovacie vosky s výnimkou dentálnych; mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); nákresy; nákupné karty okrem hracích; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; náprstky na ochranu pred zranením; napustené pečiatkovacie podušky; násadky na perá; násady na ceruzky; písacie nástroje; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); navlhčovadlá (kancelárske potreby); noviny; nože na papier (kancelárske potreby); obálkovacie stroje do kancelárií; obálky (papiernický tovar); obálky na dokumenty (kancelárske potreby); škrobové obalové materiály; obaly (papiernický tovar); obaly na doklady; papierové obaly na mliečne výrobky; obežníky; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; odličovacie papierové obrúsky; papierové obrúsky; obrúsky (papierové prestieranie); papierové obrusy; obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; opierky na ruky pre maliarov; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; paletizačné priľnavé plastové fólie; palety pre maliarov; pantografy (rysovacie potreby); papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier do záznamových zariadení; papier na röntgenové snímky; papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby); papier; papiernický tovar; papierová drvina; papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové ozdobné mašličky; papierové pásky; papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; papierové podložky pod poháre; parafínový papier; paragóny; pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní k počítačom; pastelky; puzdrá na pasy; pauzovací papier; pečate; pečatidlá; pečatné vosky; pečiatky; pečiatky (s adresnými údajmi); perá (kancelárske potreby); perá na tabule, nie elektrické; pergamenový papier; periodiká; pijaky; pijavý papier; hroty zo zlata na písacie perá; písacie potreby; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); písacie súpravy (papiernický tovar); podložky na písanie; plagáty; pogumované plátno (papiernictvo); plniace perá; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; papierové podbradníky; podklady na tlačenie, nie textilné; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); podložky pod pivové poháre; podušky na pečiatky; pohľadnice; pomôcky na vymazávanie; portréty; poštové známky; písacie potreby (súpravy na písanie); poznámkové zošity; rysovacie pravítka; pretlače; priesvitky (papiernický tovar); priesvitný papier (pauzovací); príložníky na rysovanie; pripináčiky; príručky; prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; prospekty; tlačené publikácie; pútače z papiera alebo lepenky; puzdrá na pečiatky; puzdrá na perá, perečníky; puzdrá na písacie potreby; puzdrá na šablóny; puzdrá na šekové knižky; zariadenia na rámovanie fotografií; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; rezačky na papier (kancelárske potreby); ročenky; rozmnožovacie prístroje a stroje; ružence; rydlá (rycie ihly); rysovacie dosky; rysovacie nástroje; rysovacie perá; rysovacie potreby; rysovacie súpravy; rytecké dosky; rytiny; sádzacie rámy; sádzacie rámy (polygrafia); tlačiarenské ručné sádzadlá; tlačiarenské sadzobnice; samolepky (papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; papierové servítky; skicáre; skrine na spisy (kancelárske potreby); spevníky; spinky na bankovky; spisové obaly (papiernický tovar); spony na perá; stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stojany na perá a ceruzky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; strihy na výrobu odevov; knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); stroje na lepenie obálok; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); svietivý papier; šablóny (kancelárske potreby); šablóny na kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie; lepenkové škatule na klobúky; školská tabuľa; školské potreby (papiernický tovar); škrabky na kancelárske účely; škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske účely; štetce; tabule na zapichovanie oznamov; ťažidlo na papiere; knihárske textílie; tlače (rytiny); tlačené časové plány a harmonogramy; neelektrická tlačiareň na tlač na kreditné karty; tlačiarenské štočky; tlačiarenské typy (písmená a číslice); pásky do tlačiarní počítačov; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); tlačové písmo; tlačové reglety; tlačové znaky; tlačoviny; toaletný papier; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (náplne); tuš; účtovné knihy; úderníky písacích strojov; kopírovací uhľový papier; uhoľ na umelecké kreslenie; rysovacie uholníky; uholníky, príložníky; ukazovadlá, nie elektrické; umelecké litografie; papierové utierky; papierové utierky na tvár; útržkové bloky; valce do písacích strojov; maliarske valčeky; maliarske valčeky pre domácnosť; väzby na knihy; viskózové fólie na balenie; papierové vlajky; vodové farby; vrecká do mikrovlnných rúr; vrecká na odpadky z papiera alebo plastov; papierové vreckovky; výkresy na priesvitných podkladoch; výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; papierové alebo kartónové vývesné tabule; vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; záložky do kníh; papierové zástavy; zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí; zásuvky na spisy; zemepisné mapy; zinkografické štočky; značkovacie perá (papiernický tovar); zoraďovače (kancelárske potreby); zoraďovače, šanóny (na voľné listy); zošity; náboje do zošívačky; zošívačky (kancelárske potreby); zotierače tabúľ; zoznamy.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov; aranžovanie výkladov; fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; obchodné alebo podnikateľské informácie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; marketing; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodné odhady; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; služby porovnávania cien; prenájom predajných automatov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; public relations; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; rozhlasová reklama; rozširovanie vzoriek tovarov; vyhľadávanie sponzorov; sprostredkovateľne práce; telemarketingové služby; účtovníctvo.
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; doprava, preprava; doručovacie služby; doručovanie tovarov; dovoz, doprava; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; skladovanie tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  vnímavé knihy 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOYETO s.r.o.; Kukuričná 1, Bratislava-Nové Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Zliechovská ulica 341/55, Košeca 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.06.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.08.2018 8/2018 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.03.2020 3/2020 PC3M
 
POZ 5400-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2013 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.05.2018 30,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.12.2019 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5400-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.06.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.06.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.07.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 23.07.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.07.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.08.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 20.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.04.2018 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 04.05.2018 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 25.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 25.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 25.11.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 25.11.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 25.11.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 27.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.11.2019 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Typ Odoslané
POZ 5400-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.06.2018 In Harmony, s.r.o. Vnímavé hračky k. s.
2 Prevod majiteľa 21.01.2020 TOYETO s.r.o. TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.
In Harmony, s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 21.01.2020 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku