Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5400-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234986 
(151)  Dátum zápisu  13.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5400-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná, inzertná a propagačná agentúra; organizovanie komerčných výstav; organizovanie reklamných výstav; zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozhlasová reklama; rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzory); televízna reklama; prieskum vzťahov s verejnosťou; obchodný manažment v oblasti umenia.
36 - Oceňovanie starožitností, mincí, šperkov, umeleckých diel, známok; organizovanie dobročinných zbierok; úschova cenností.
39 - Organizovanie exkurzií; organizovanie okružných výletov; preprava, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky; organizácia výletov; rezervácia zájazdov.
41 - Prevádzkovanie múzea; organizácia kultúrnych a vzdelávacích výstav; poskytovanie informácií z oblasti výchovy, vzdelávania, zábavy, športovej a kultúrnej činnosti.
42 - Overovanie pravosti umeleckých diel; profesionálne poradenstvo v oblasti overovania pravosti umeleckých diel.
43 - Kaviarne; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.25, 24.17.09, 07.01.24, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.07, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIA DANUBIA, s.r.o.; Námestie Martina Benku 6, 811 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LD Legal, s.r.o.; Seberíniho 9, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 03/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 08/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 5400-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5400-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.06.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 14.06.2012 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.07.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.07.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 18.07.2012 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.11.2012 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 04.02.2013 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.02.2013 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.10.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis prevodu 08.11.2021 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 11.11.2021 Typ Odoslané
10a Osvedčovacia doložka 08.11.2021 Typ Doručené
10b Doklad o prevode 08.11.2021 Typ Doručené
10c Osvedčovacia doložka 08.11.2021 Typ Doručené
10d Plná moc 08.11.2021 Typ Doručené
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2021 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 5400-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.11.2021 VIA DANUBIA, s.r.o. DANUBIANA - Slovenské centrum vizuálnych umení, n.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.11.2021 LD Legal, s.r.o. Advokátska kancelária JANČO, JAKUBČÁK A PARTNERI, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku