Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5395-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232996 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5395-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.06.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 09, 11, 17, 19, 20, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové priemyselné armatúry vyskytujúce sa vo vodárenskom, chemickom, petrochemickom, naftovom, plynárenskom, energetickom, strojárskom a potravinárskom priemysle; priemyselné armatúry zo sivej liatiny, z oceľoliatiny, zo zliatinových ocelí a z antikorových ocelí; tlakové nádoby z kovu; kovové zvárané aj bezšvové rúrky; liatinové rúrky; kovové fitingy a príruby aj zo liatiny; kovové ventily patriace do tejto triedy; kovové potrubné diely; kovové spojovacie články spojov; iné výrobky z kovu patriace do tejto triedy; kovové potrubia, zásobníky, nádrže a konštrukcie na čerpanie kvapalín, vetranie, sušenie a klimatizáciu; kovové prívodné potrubia; kovové kolená na potrubia; kovové kolíky; stenové kovové kolíky (príchytky); kovové vzduchovody; kovové objímky na potrubie; oceľové rúrky; oceľové rúry; oceľové stavebné konštrukcie; kovové stavebné panely; plech; kovové rúry; rúrkové kovové spojky; kovové objímky na spojovacie rúry; kovové kostry stavieb; nasávacie a výfukové prvky z kovu nezahrnuté do iných tried; kovové konštrukcie; kovové konštrukcie na uchytenie a vedenie klimatizačného potrubia a potrubia na čerpanie kvapalín; kovové nádoby na kvapalinu, paru alebo plyn; kovové prenosné stavby; kovové stavebné konštrukcie; kovové stropy; kovové stropné dosky; kovové vystužovacie materiály do potrubí; potrubia a rúry na zariadenia ústredného kúrenia; kovové rúry na ventilačné a klimatizačné zariadenia; kovové ventily nie ako časti strojov; kovové tesniace uzávery; kovové obruče, spojky, objímky, prstence, svorníky; klapky, kovové ventily drenážnych rúrok; klapky, kovové ventily vodovodné; kovové rúry na ventilačné a klimatizačné zariadenia; kovové ventily nie ako časti strojov.
07 - Čerpadlá ako časti strojov, motorov a hnacích strojov; čerpadlá do vykurovacích zariadení; čerpadlá na stlačený vzduch; čerpadlá, pumpy (stroje); pumpy (časti strojov a motorov); ejektory; prúdové čerpadlá; membrány čerpadiel; odstredivé čerpadlá; prevzdušňovacie čerpadlá do akvárií; filtre (časti strojov alebo motorov); filtre na čistenie a chladenie vzduchu (do motorov); hlavy valcov do motorov; hnacie motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; hydraulické motory; kĺby, spojky, spojenia, styky (časti motorov); elektrické motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; remene do motorov a hnacích strojov; spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); ventilátory motorov a hnacích strojov; ventily (časti strojov, motorov a hnacích strojov); dúchadlá, výtlačné ventilátory; ploché spätné ventily, záklopky (ako časti strojov); redukčné ventily (ako časti strojov); ventily (časti strojov, motorov a hnacích strojov); výtlačné ventily (ako časti strojov); kompresory; vývevy (stroje); motory a hnacie stroje (okrem hnacích strojov do pozemných vozidiel); spojovacie články strojov; prevodovky a prevodové komponenty (okrem komponentov pre pozemné vozidlá); riadiace mechanizmy strojov; štartéry do motorov hnacích strojov; ovládacie mechanizmy k priemyselným armatúram patriace do tejto triedy; pohony priemyselných armatúr; výmenníky tepla ako časti strojov; filtre ako časti strojov; mechanické variátory (ako časti strojov).
09 - Termostaty; elektrické tlmiče svetla; tlakomery na ventily; transformátory (elektrotechnika); voltmetre; vypínače; vzduchomery; zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty); CD disky; DVD disky; záznamové disky; magnetické a optické nosiče údajov; prístroje na nahrávanie, spracovanie, prenos a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; nosiče s obrazovými zvukovými, audiovizuálnymi alebo textovými dielami, nahrávkami a záznamami; publikácie v elektronickej forme online s možnosťou kopírovania; počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; počítačové programy stiahnuté s telekomunikačnej siete; elektronické časopisy; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); tlakomery na ventily.
11 - Regulátory diferenčného tlaku; regulátory prietoku na rozvody tepla, chladu a teplej úžitkovej vody s výnimkou výrobkov použitých v dopravných prostriedkoch; klimatizačné zariadenia; teplovzdušné a vodovodné zariadenia; vykurovacie zariadenia; sanitárne prístroje a zariadenia na dopravu a rozvod vody vrátane ich príslušenstva, napr. sprchy, sprchové hlavice, regulátory a prvky obmedzujúce prietok vody, všetky umývadlové a vaňové vodovodné batérie; sanitárne výrobky z umelého kameňa, najmä umývadlá pre kúpeľňový nábytok, atypické doskové umývadlá, vane, bidety, pisoáre, záchody, sprchové vane, sprchové kúty, dosky; kúpeľňové armatúry; kúpeľňové súpravy; regulačné zariadenia pre vodovodné zariadenia; kohúty; regulačné ventily patriace do tejto triedy; spätné a škrtiace klapky; nákrutky; vsuvky; vykurovacie zariadenia; prístroje na osvetlenie; prístroje na výrobu pary; prístroje na varenie; chladiace prístroje; prístroje na sušenie; prístroje na ventiláciu; doskové radiátory; termostatické ventily (ako časti ústredného kúrenia); vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; rebrové radiátory; sporáky; odsávače kuchynských pár; rúry na pečenie s výnimkou rúr na experimentálne účely; chladničky; mraziace boxy; zariadenia pre domáce vodárne; regulačné prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy; prístroje na vykurovanie; výrobky kúrenárskej techniky najmä horáky, priemyselné horáky, armatúrové a regulačné rady k plynovým horákom, expanzné nádrže k vykurovacím zariadeniam, ohrievacie telesá a kotly, regulátory pre ohrievacie sústavy a zdroje, regulátory pre vodné alebo plynové zariadenia a potrubia, regulačné pulty pre kotly a horáky a regulačné systémy na horenie; polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; tepelné čerpadlá.
17 - Plastové a pogumované priemyselné armatúry; polotovary z plastických hmôt; fólie patriace do tejto triedy; zvárané i bezšvové a nekovové ohybné rúrky; nekovové objímky na potrubie; nekovové spojky na potrubie vrátane napenených hmôt aj z napeneného polystyrénu; tesniace a lepiace izolačné fólie; materiály na izolácie; izolačný papier a izolačné pásky na potrubia; izolačná plsť; nekovové fitingy a príruby; nekovové potrubné diely; iné výrobky z plastov patriace do tejto triedy; tesniace prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy; polievacie hadice; hadice s výnimkou kovových; hadice z textilných materiálov; plátenné hadice.
19 - Vodovodné potrubia s výnimkou kovových; vodovodné ventily s výnimkou kovových a plastových; klapky, ventily drenážnych rúrok (s výnimkou kovových a plastových); bazény (nekovové konštrukcie); drenážne nekovové rúry; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových.
20 - Plastové vodovodné klapky a ventily; ventily s výnimkou kovových nie ako časti strojov; výpustné ventily z plastov; cievky na hadice s výnimkou kovových a mechanických; nádrže na tekuté palivá s výnimkou kovových; nádrže a cisterny s výnimkou kovových a murárskych; baliace nádoby z plastov; nekovové uzávery na nádoby; záklopky; plastové záklopky; zberné nádrže s výnimkou kovových a murovaných; navíjacie cievky s výnimkou kovových mechanických na navíjanie hadíc.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby vrátane exportu a importu s tovarmi uvedenými v triedach 6, 7, 9, 11, 17, 19 a 20; odborné obchodné poradenstvo v oblasti tovarov uvedených v triedach 6, 7, 9, 11, 17, 19 a 20 a v oblasti služieb uvedených v triedach 37 a 42; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 6, 7, 9, 11, 17, 19 a 20; sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37 a 42; reklama; reklamné činnosti; reklamná a propagačná činnosť; public relations; sprostredkovanie reklamy a propagácie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov; vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely alebo náborových materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklama na nástenných reklamných plochách; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; prieskum verejnej mienky; uverejňovanie reklamných textov; vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; príprava inzertných stĺpcov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; uverejňovanie reklamných textov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; sprostredkovanie obchodu s tovarom; komerčné využitie internetu v oblasti komunikačných internetových médií a vyhľadávacích služieb; zásielkové reklamné služby; inzertné, reklamné a obchodné propagačné služby vrátane zaisťovania reklamných a náborových textov a ich rozširovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; rozširovanie propagačnej tlače; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; poradenstvo v obchodnej činnosti; analýzy nákupných a veľkoobchodných cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); sekretárske služby; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; prenájom kancelárskych strojov, zariadení, kopírovacích strojov, predajných automatov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja pre tretie osoby; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; obchodné alebo podnikateľské informácie; sprostredkovanie obchodu s tovarom predovšetkým s uvedeným tovarom; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie služieb patriacich do triedy 42 .
37 - Opravy púmp a čerpadiel; údržba a inštalácie čerpadiel, elektromotorov, vykurovacích, chladiacich, klimatizačných a ventilačných zariadení vrátane chladiacich zariadení pre gastronómiu; údržba a inštalácia vykurovacích a vetracích systémov; antikorózne úpravy; kúrenárstvo; inštalatérstvo; elektroinštalatérstvo; plynoinštalatérstvo; vodoinštalatérstvo; prenájom strojov na výrobu vykurovacích, vzduchotechnických, sušiarenských a klimatizačných zariadení; inštalácie a opravy sušiarenských, klimatizačných zariadení, chladiacich zariadení a strojov, sušiacich, chladiacich komôr, vzduchotechnických zariadení, prvkov a ich uvedenie do prevádzky; záručný a pozáručný servis chladiacich a klimatizačných zariadení a vzduchotechnických prvkov; opravy sušiacich, chladiacich a klimatizačných zariadení.
42 - Služby inžinierske, konštrukčné a projekčné súvisiace s výrobou strojov a strojných zariadení, najmä kompresorov a rozvodov stlačeného vzduchu; konzultačné a poradenské činnosti v týchto oblastiach; revízie tlakových zariadení a nádob; architektonické poradenstvo; geodézia; poradenstvo v oblasti úspory energie; vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových webových stránkach; odborné poradenské služby vo vzťahu k softvéru, k počítačom a k vývoju počítačových programov; príprava a tvorba softvérového rozhrania cez sieť s umožnením špecifického zákazníckeho prístupu na globálnu celosvetovú počítačovo-informačnú sieť kvôli prenosu a rozširovaniu informácií; tvorba softvéru; počítačové programovanie; prenájom počítačových periférnych zariadení; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach; grafické a priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BELUMI 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BELUMI PUMPY, s.r.o.; Vinohrady 10, 940 67 Nové Zámky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.06.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
 
POZ 5395-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5395-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.06.2011 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.06.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.06.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 10.02.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.02.2012 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 05.03.2012 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 09.03.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.10.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 5395-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku