Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5382-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234479 
(151)  Dátum zápisu  08.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5382-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Stomatologické prístroje a nástroje; stomatologické súpravy; kreslá na stomatologické účely; kreslá a stoličky pre lekárov a sestry; nábytok na stomatologické účely; kompresory na stomatologické účely; príslušenstvo a časti stomatologických súprav; diagnostické prístroje na stomatologické účely; svietidlá na stomatologické účely.
37 - Inštalácia, opravy a údržba stomatologických súprav, stomatologických nástrojov a prístrojov a ich častí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.01.07, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.10, 27.05.12, 29.01.04, 29.01.08, 01.15.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá (azúrová), čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DIPLOMAT DENTAL s.r.o.; Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1137831 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  06. 09. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.05.2013 05/2013 XA3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.05.2013 05/2013 FH3M
 
POZ 5382-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5382-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.06.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 11.06.2012 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 11.06.2012 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 11.06.2012 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.06.2012 Typ Platba
4 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 27.06.2012 Typ Platba
5 výsledok rešerše 27.06.2012 Typ Interné listy
6 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 06.09.2012 Typ Odoslané
7 vyžiadanie poplatku v CHF 07.09.2012 Typ Odoslané
8 List z OMPI 07.09.2012 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 11.09.2012 Typ Interné listy
10 Notifikácia z OMPI 07.12.2012 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2013 Typ Doručené
11a Plná moc 21.01.2013 Typ Doručené
11b Doklad o podniku/podnikateľovi 21.01.2013 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 05.03.2013 Typ Odoslané
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2013 Typ Platba
14 oznámenie o zápise zmeny 03.04.2013 Typ Odoslané
15 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 02.04.2013 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.04.2013 Typ Odoslané
17 Notifikácia z OMPI 25.10.2013 Typ Doručené
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Typ Doručené
POZ 5382-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.04.2013 DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Chirana - Dental, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku