Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5382-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234479 
(151)  Dátum zápisu  08.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5382-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Stomatologické prístroje a nástroje; stomatologické súpravy; kreslá na stomatologické účely; kreslá a stoličky pre lekárov a sestry; nábytok na stomatologické účely; kompresory na stomatologické účely; príslušenstvo a časti stomatologických súprav; diagnostické prístroje na stomatologické účely; svietidlá na stomatologické účely.
37 - Inštalácia, opravy a údržba stomatologických súprav, stomatologických nástrojov a prístrojov a ich častí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.01.07, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.10, 27.05.12, 29.01.04, 29.01.08, 01.15.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá (azúrová), čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DIPLOMAT DENTAL s.r.o.; Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1137831 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  06. 09. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.05.2013 5/2013 XA3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.05.2013 5/2013 FH3M
 
POZ 5382-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.06.2012 165,50 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 26.06.2012 99,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2013 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 22.06.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5382-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 11.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.06.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 11.06.2012 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 27.06.2012 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.06.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 27.06.2012 Typ Interné listy
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 06.09.2012 Typ Odoslané
List z OMPI 07.09.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 07.09.2012 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 11.09.2012 Typ Interné listy
Notifikácia z OMPI 07.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 21.01.2013 Typ Doručené
Plná moc 21.01.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 05.03.2013 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2013 Typ Platba
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 02.04.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zápise zmeny 03.04.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.04.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 25.10.2013 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 10.06.2022 Typ Odoslané
POZ 5382-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.04.2013 DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Chirana - Dental, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku