Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5381-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  242896 
(151)  Dátum zápisu  13.07.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5381-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.06.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.09.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické zariadenia pre pohony pozemných a podzemných dopravných prostriedkov: trakčné elektrické meniče, statické meniče napätia a frekvencie, časti a súčasti uvedených zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.05.01, 24.15.11, 26.01.16, 03.07.17, 06.01.01, 03.07.19, 24.15.01, 24.15.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.06.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2016 4/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2016 9/2016 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 5381-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.06.2015 166,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5381-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.06.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.06.2015 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.06.2015 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.06.2015 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.07.2015 Typ Odoslané
výsledok rešerše 11.08.2015 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 04.09.2015 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.01.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.02.2016 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 22.02.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.08.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 07.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.11.2022 Typ Odoslané
POZ 5381-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.01.2020 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
ŠKODA ELECTRIC a.s. ŠKODA ELECTRIC a.s.
2 Prevod majiteľa 07.11.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA ELECTRIC a. s.
3 Ukončenie zastupovania 07.11.2022 LORENC IP, advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku