Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5381-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236369 
(151)  Dátum zápisu  16.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  31.05.2023 
(210)  Číslo prihlášky  5381-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Plagáty, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, grafické zobrazenia, fotografie (tlačoviny), tlačoviny, tlačené publikácie, prospekty, samolepky (papiernický tovar), grafické znaky, letáky, pútače z papiera alebo lepenky.
35 - Uverejňovanie reklamných textov, reklama, reklamné agentúry, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, spracovanie textov, obchodný manažment v oblasti umenia, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, marketing.
41 - Zábavné parky, služby v oblasti zábavy a estrád, prenájom dekorácií, koncertné siene, sily, pózovanie modelov výtvarným umelcom, služby diskoték, informácie o možnostiach zábavy, organizovanie živých vystúpení, plánovanie a organizovanie večierkov, služby nahrávacích štúdií, informácie o možnostiach rekreácie, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), nočné kluby, organizovanie a vedenie koncertov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.17, 01.03.02, 15.01.13, 26.02.05, 26.05.06, 29.01.15, 25.03.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá, modrá, fialová, zelená, žltá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAGIC PRODUCTION s.r.o.; Starhradská 10, 851 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2013 9/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5381-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.07.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 19.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5381-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o používaní OZ 31.05.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 31.05.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.07.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 24.07.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 24.07.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 19.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.11.2022 Typ Odoslané
POZ 5381-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku