Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5381-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234236 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5381-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  17, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  17 - Výrobky z gumy patriace do tejto triedy; polotovary z plastických hmôt.
25 - Obuv usňová, plastová, z textilu a ostatných príbuzných materiálov; podošvy na obuv; stielky do topánok; vložky do topánok s výnimkou ortopedických; topánkové rámy; zvršky topánok; podpätky na obuv; konfekcia (odevy); košele; kostýmy, obleky; opasky; kravaty; nepremokavý odev; nohavice; plážové oblečenie; pulóvre; rukavice; saká, bundy; šály; šatky; pokrývky hlavy; spodná bielizeň pohlcujúca pot; tričká; tielka; vesty; vrchné ošatenie; župany; palčiaky; pančuchy absorbujúce pot; papuče; plavky; ponožky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.02, 01.01.09, 26.03.04, 26.03.23, 27.05.12, 27.03.15, 07.01.06, 27.99.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tradegap Limited; 6 Rodou Street, St Omologites, Nicosia; CY 
(740)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1134831 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  06. 09. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 04/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.05.2017 05/2017 PC3M
 
POZ 5381-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5381-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.06.2012 Typ Doručené
2 Plná moc 18.06.2012 Typ Doručené
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.06.2012 Typ Doručené
3a Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.06.2012 Typ Doručené
3b Zoznam tovarov a služieb (FR) 25.06.2012 Typ Doručené
4 Žiadosť o zastavenie konania 02.07.2012 Typ Doručené
5 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 02.07.2012 Typ Doručené
6 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 20.07.2012 Typ Odoslané
7 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 20.07.2012 Typ Odoslané
8 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.07.2012 Typ Platba
9 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 30.07.2012 Typ Platba
10 výsledok rešerše 02.08.2012 Typ Interné listy
11 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 06.09.2012 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku v CHF 07.09.2012 Typ Odoslané
13 List z OMPI 07.09.2012 Typ Doručené
14 pokyn na zverejnenie POZ 11.09.2012 Typ Interné listy
15 Notifikácia z OMPI 16.11.2012 Typ Doručené
16 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z.) 10.12.2012 Typ Odoslané
17 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 21.01.2013 Typ Doručené
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2013 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis prevodu 02.12.2016 Typ Doručené
19a Doklad o prevode 02.12.2016 Typ Doručené
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2016 Typ Platba
21 všeobecný referátnik 12.04.2017 Typ Odoslané
22 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.05.2017 Typ Doručené
22a Sprievodný list 22.05.2017 Typ Doručené
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.05.2017 Typ Doručené
24 Odpoveď na správu úradu 09.06.2017 Typ Doručené
24a Plná moc 09.06.2017 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Typ Odoslané
26 Notifikácia z OMPI 01.03.2018 Typ Doručené
27 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2020 Typ Doručené
28 dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2020 Typ Odoslané
29 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Typ Doručené
POZ 5381-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 11.04.2017 Tradegap Limited NOVESTA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 11.04.2017 HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 18.09.2020 HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku