Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5380-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235182 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5380-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; služby prenájmu nehnuteľností; analýza poistenia a prieskum poistných rizík; expertízy poistných rizík a poistných zmlúv; služby úverových ústavov, ktoré nie sú bankami, týkajúce sa poistenia a správy poistných rizík; služby poskytované poisťovacími agentmi; doplnkové finančné služby poskytované poisťovaným osobám; doplnkové poistné služby poskytované poisťovaným osobám; služby subskripcie (predplácania) poistení; poisťovacia činnosť pre odvetvie životného poistenia; sprostredkovanie poistenia; činnosť slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva patriaca do tejto triedy; činnosť zameraná na predchádzanie škodám (zábranná činnosť); poistenie všetkých druhov majetku; poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickými, ale aj právnickými osobami; podnikanie v rámci finančného trhu a vykonávanie investičnej činnosti; nemocenské a dôchodkové pripoistenie; zdravotné poistenie; finančný manažment; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné sponzorstvo; finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; investovanie kapitálu; kapitálové investície; ručenie; konzultačné služby v poisťovníctve; finančné konzultačné služby; správa nehnuteľností; poistenie proti nehodám; finančné oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení; uzatváranie poistenia; poistno-technické služby; poistné poradenstvo týkajúce sa poistných rizík; prenájom kancelárskych priestorov; správcovstvo; uzatváranie poistných zmlúv proti veľkým priemyselným rizikám; zbieranie peňazí na dobročinné účely; organizovanie zbierky; zriaďovanie fondov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; športová a kultúrna činnosť; akadémie (vzdelávanie); praktické cvičenia (ukážky); diaľkové štúdium; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); produkcia filmov s výnimkou reklamných; formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; hranie o peniaze; informácie o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby; vydávanie kníh; knižnice (požičovne kníh); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy; prevádzkovanie múzea; nahrávanie videopások; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie kultúrnych a vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení; organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; pedagogické informácie; písanie textov okrem reklamy; plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo v oblasti vzdelávania; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); služby prázdninových táborov (zábava); prekladateľské služby; školenie; výcvik; vyučovanie.
42 - Grafické dizajnérstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.23, 27.05.11, 27.05.12, 26.03.01, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group; Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 04/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 09/2013 FG3M
 
POZ 5380-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5380-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.06.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 11.06.2012 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 11.06.2012 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.06.2012 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.07.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.07.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.01.2013 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.01.2013 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 05.02.2013 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.02.2013 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 15.02.2013 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.07.2013 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Typ Doručené
POZ 5380-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku