Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5380-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231780 
(151)  Dátum zápisu  16.02.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5380-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.05.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 31, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potraviny pre dojčatá; dietetické prípravky a potraviny pre deti a chorých; vitamínové a multivitamínové prípravky; bylinkové čaje.
29 - Výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny obsiahnuté v triede 29; konzervované výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; termosterilizované hotové jedlá, prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny; termosterilizované hotové jedlá na cesty, prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; konzervované potraviny; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné a zeleninové zaváraniny; ovocné a zeleninové pretlaky, ovocné a zeleninové pyré; ovocná dreň; chuťovky na báze ovocia; mrazené ovocie; polievky; prípravky na výrobu polievok.
30 - Výrobky z obilia; sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v triede 30; pekárske a cukrárske výrobky; cestoviny; sušienky; sucháre; koláče; jemné pečivo; cukrovinky; cukríky; aromatické prípravky do potravín; omáčky ako chuťové prísady; chuťové prísady; kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v triede 30.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny obsiahnuté v triede 31; čerstvé ovocie a zelenina; semená rastliny a kvety (okrem umelých); potrava pre zvieratá.
32 - Nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; voda pre dojčatá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.08, 03.01.24, 05.07.13, 05.07.18, 05.07.02, 05.03.13, 03.13.09, 05.11.11, 26.11.03, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.07 
(540) Vyjadrenie