Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 538-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  257012 
(151)  Dátum zápisu  01.02.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  01.02.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  538-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  27.10.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.02.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zariadenia na spracovanie údajov; nahraté počítačové programy; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový hardvér; internetové servery; počítačové servisné programy na kompresiu údajov; počítačové servisné programy na správu údajov; počítačové servery; programy na spracovanie údajov; softvér na hľadanie a vyhľadávanie informácií v počítačovej sieti; softvér; softvér na zdieľanie súborov; softvér počítačových operačných systémov; softvér pre cloud computing (poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na internete); softvér pre desktop publishing (dtp softvér); softvér pre správu dokumentov; softvér pre súborové servery.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; administratívne spracovanie nákupných objednávok zadaných prostredníctvom telefónu alebo počítača; administratívne spracovanie počítačových nákupných objednávok; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba informácií v registroch; analýzy štatistík v oblasti prieskumu trhu; analýzy údajov z prieskumov trhu a štatistík; analýzy údajov prieskumu trhu; automatizované spracovanie údajov; databázový marketing; digitálne reklamné služby; elektronické spracovanie objednávok; fakturácie; informačné služby v oblasti reklamy; internetový marketing; interpretácia údajov z prieskumu trhu; konzultácie v oblasti prieskumu trhu; marketing v rámci vydávania softvéru; obchodné administratívne služby súvisiace s uskutočňovaním predaja na svetovej počítačovej sieti; obchodné informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodné poradenské služby; obchodné poradenské služby v oblasti spracovania dát; obchodné poradenstvo v oblasti marketingu; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; online reklamné a marketingové služby; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; poradenské služby v oblasti spracovania dát; poradenské služby v oblasti reklamy a marketingu; poskytovanie informácií o produktoch zákazníkom prostredníctvom internetu; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie obchodných informácií v oblasti sociálnych sietí; poskytovanie reklamného priestoru na elektronických médiách; poskytovanie reklamného priestoru na svetovej počítačovej sieti; poskytovanie služieb obchodných informačných zoznamov prostredníctvom globálnej počítačovej siete; poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti softvéru; propagačný marketing; rozširovanie reklamy prostredníctvom internetu; služby online objednávania prostredníctvom počítačov; služby v oblasti reklamy obchodných webových stránok; spracovanie textu pomocou počítača; spracovanie údajov; spracovanie údajov online; systematizácia údajov v počítačovej databáze; zbieranie údajov do počítačových databáz; zhromažďovanie a systematizácia informácií do počítačových databáz; zoraďovanie a triedenie informácií v počítačových databázach; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavenie a systematizácia informácií použitých v elektronických prenosoch; zostavenie a systematizácia písomnej komunikácie a dát; zostavovanie faktúr; zostavovanie informácií do počítačových databáz; zostavovanie obchodných adresárov; zostavovanie obchodných informácií; zostavovanie obchodných registrov; zostavovanie obchodných štatistických prehľadov a obchodných informácií; zostavovanie obchodných zoznamov určených na vydávanie na internete; zostavovanie reklám na použitie na webových stránkach; zostavovanie štatistík; zostavovanie výpisov z účtu; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; správa počítačových súborov.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; bezdrôtový elektronický prenos údajov; bezdrôtový prenos údajov prostredníctvom internetu; dátový prenos prostredníctvom internetu; digitálny prenos údajov; digitálny prenos údajov prostredníctvom internetu; doručovanie správ prostredníctvom elektronického prenosu; elektronická pošta a služby elektronickej poštovej schránky; elektronická komunikácia prostredníctvom diskusných miestností, diskusných liniek a fór na internete; posielanie správ; elektronické komunikačné služby; elektronický prenos dát a dokumentov prostredníctvom počítačových terminálov; elektronický prenos údajov; elektronický prenos údajov a dokumentov prostredníctvom počítačových terminálov a elektronických zariadení; komunikácia cez počítačové terminály prostredníctvom digitálneho prenosu alebo cez satelit; komunikácia pomocou elektronických prostriedkov; komunikácia prostredníctvom nadnárodných telekomunikačných sietí; komunikačné služby poskytované cez internet; bezdrôtové širokopásmové komunikačné služby; online prenos informácií; počítačové komunikačné služby za účelom prenosu informácií; prenos správ prostredníctvom počítačov; poradenské a konzultačné služby v oblasti bezdrôtovej komunikácie a bezdrôtových komunikačných zariadení; poradenské služby v oblasti dátových komunikácií; posielanie informácií prostredníctvom počítačovej siete; poskytnutie prístupu k internetu a iným komunikačným sieťam; poskytovanie bezdrôtového prístupu pre viacerých používateľov k internetu; faxové prenosy; poskytovanie komunikácie medzi počítačmi; poskytovanie používateľského prístupu k vyhľadávačom; poskytovanie používateľského prístupu k platformám na internete; poskytovanie používateľského prístupu k portálom na internete; poskytovanie prístupu do počítačových sietí; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie prístupu k elektronickým komunikačným sieťam; poskytovanie prístupu k informáciám prostredníctvom dátových sietí; poskytovanie prístupu k informáciám prostredníctvom internetu; poskytovanie prístupu k informáciám na internete; poskytovanie prístupu k obsahu, na webové stránky a portály; poskytovanie prístupu k platformám elektronického obchodu na internete; poskytovanie prístupu k telekomunikačným sieťam; poskytovanie prístupu ku globálnej počítačovej sieti pre viacerých používateľov; poskytovanie prístupu pre viacerých užívateľov ku globálnej informačnej počítačovej sieti; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačného spojenia s databázami; poskytovanie telekomunikačného spojenia s globálnou komunikačnou sieťou; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos digitálnych súborov; prenos elektronickej pošty; prenos informácií cez elektronické komunikačné siete; prenos informácií pomocou bezdrôtových alebo káblových sietí; prenos informácií prostredníctvom optických telekomunikačných sietí; prenos informácií prostredníctvom počítača; prenos obsahu vytvoreného používateľmi prostredníctvom internetu; prenos údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov; prenos údajov, správ a informácií; služby faksimilového prenosu.
41 - Vzdelávanie; elektronické publikačné služby; online elektronické publikovanie textov a tlačovín, s výnimkou propagačných textov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenské služby týkajúce sa vzdelávania; online vydávanie elektronických kníh a časopisov.
42 - Inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (saas); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačno-technologické služby); poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); aktualizácia domovských stránok pre počítačové siete; aktualizovanie počítačového softvéru; aktualizovanie softvéru na spracovanie údajov; aktualizovanie softvéru pre komunikačné systémy; navrhovanie počítačového databázového softvéru; navrhovanie počítačového hardvéru a softvéru; navrhovanie a vývoj systémov na vkladanie, výstup, spracovanie, zobrazovanie a ukladanie údajov; navrhovanie a vývoj softvéru pre obnovu údajov; vývoj softvéru operačného systému; tvorba domovských stránok; navrhovanie umeleckej grafiky pri vytváraní webových stránok na internete; digitálna komprimácia počítačových dát; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; dátová konverzia elektronických informácií; navrhovanie softvéru operačného systému; dočasné elektronické ukladanie informácií a údajov; elektronické ukladanie archivovaných e-mailov; elektronické ukladanie dokumentov; elektronické ukladanie súborov; hosting webových portálov; hosting webových stránok; hosting webových stránok pre tretie osoby na počítačovom serveri pre globálnu počítačovú sieť; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); konfigurovanie počítačového softvéru; konverzia digitálnych údajov z multiplatformového softvéru do inej formy digitálnych údajov; konverzia počítačového kódu pre tretie osoby; konzultácie v oblasti počítačových databázových programov; konzultácie v oblasti vytvárania domovských a internetových stránok; konzultačné a informačné služby v oblasti integrácie počítačových systémov; konzultačné a informačné služby v oblasti informačných technológií; konzultačné a informačné služby v oblasti počítačového programovania; konzultačné a informačné služby v oblasti navrhovania počítačového softvéru; konzultačné služby v oblasti počítačového softvéru; konzultačné služby v oblasti vývoja počítačových databázových programov; konzultačné služby v oblasti navrhovania a vývoja počítačových programov; konzultantské služby v oblasti analýzy počítačového systému; navrhovanie počítačového hardvéru a softvéru; navrhovanie počítačového softvéru na zákazku; navrhovanie počítačových systémov; navrhovanie, tvorba a programovanie webových stránok; navrhovanie počítačových sietí pre tretie osoby; navrhovanie systémov na ukladanie údajov; programovanie počítačového softvéru; navrhovanie vzhľadu webových stránok; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru pre logistiku; obnovovanie počítačových databáz; poradenské služby súvisiace so softvérom používaným v oblasti elektronického obchodu; poradenské a informačné služby súvisiace s navrhovaním a vývojom počítačového hardvéru; poradenské a informačné služby v oblasti počítačového softvéru; počítačové zálohovacie služby na diaľku; počítačové programovanie na spracovanie dát; počítačové programovanie pre systémy na spracovanie údajov a komunikačné systémy; počítačové programovanie pre obchodné analýzy a správy; počítačové programovanie; počítačové programovanie pre uchovávanie údajov; poradenské služby v oblasti vývoja produktov a zlepšovania kvality softvéru; poradenstvo týkajúce sa navrhovania počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti dizajnu domovských stránok a internetových stránok; poradenstvo v oblasti integrácie počítačových systémov; poradenstvo v oblasti obnovy počítačových údajov; poskytovanie dočasného používania webového softvéru; poskytovanie dočasného používania on-line softvéru bez možnosti prevzatia pre prístup a používanie cloud computeringových sietí; poskytovanie dočasného používania on-line softvéru bez možnosti prevzatia na správu databáz; poskytovanie dočasného používania on-line softvéru bez možnosti prevzatia pre počítačové siete a servery; poskytovanie dočasného používania obchodného softvéru bez možnosti prevzatia; poskytovanie dočasného používania on-line nástrojov na vývoj softvéru bez možnosti prevzatia; poskytovanie informácií o navrhovaní a vývoji počítačového hardvéru a softvéru; poskytovanie informácií v oblasti navrhovania a vývoja počítačového softvéru, systémov a sietí; poskytovanie internetových vyhľadávačov so špecifickými možnosťami vyhľadávania; poskytovanie on-line informácií v oblasti technologického výskumu prostredníctvom počítačových databáz alebo internetu; poskytovanie počítačových zariadení na elektronické ukladanie digitálnych údajov; poskytovanie používateľských autentifikačných služieb s použitím technológie jedného prihlásenia do viacerých online softvérových aplikácií súčasne (sso); poskytovanie prehľadávačov pre získanie dát v globálnej počítačovej sieti; technické poradenstvo v oblasti počítačov; technické poradenstvo týkajúce sa počítačového hardvéru a softvéru; poskytovanie technických informácií v oblasti počítačov; poskytovanie vyhľadávačov pre získanie dát prostredníctvom komunikačných sietí; požičiavanie počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru; prenájom operačného softvéru pre prístup a používanie cloud computeringových sietí; prenájom operačného softvéru pre počítačové siete a servery; prenájom počítačového databázového softvéru; programovanie softvéru na importovanie a správu údajov; programovanie softvéru na správu databáz; programovanie programov na spracovanie údajov; programovanie operačného softvéru pre počítačové siete a servery; programovanie operačného softvéru pre prístup a používanie cloud computeringových sietí; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; programovanie softvéru pre internetové portály, diskusné miestnosti, diskusné linky a internetové fóra; programovanie softvéru pre internetové platformy; programovanie softvéru pre informačné platformy na internete; programovanie webových stránok na zákazku; programovanie webových stránok; služby technickej podpory pre počítačový softvér; správa serverov pre elektronickú poštu; správa serverov; správa servera na diaľku; softvérové inžinierske služby v oblasti programov na spracovanie údajov; softvérová údržba internetových prístupov; technické poradenstvo týkajúce sa používania počítačového hardvéru; technické poradenstvo v oblasti inštalácie a údržby počítačového softvéru; technické poradenstvo v oblasti aplikácie a používania počítačového softvéru; údržba softvéru pre komunikačné systémy; uchovávanie elektronických údajov; tvorba počítačových systémov; tvorba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); tvorba a údržba webových stránok robených na zákazku; zákazkové vyhotovenie počítačových programov, softvéru a kódu pre tvorbu webových stránok na internete; zostavovanie počítačových programov; zostavovanie webových stránok na internet; vývoj počítačového databázového softvéru; vývoj počítačového hardvéru a softvéru; vývoj počítačového softvéru pre logistiku, správa dodávateľského reťazca a portálov elektronického obchodu; vývoj počítačových systémov; vývoj, aktualizácia a údržba softvérových a databázových systémov; vývoj a údržba počítačového databázového softvéru; údržba počítačového softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Websupport 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WebSupport s. r. o.; Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  STEINIGER | law firm, s. r. o.; Jasovská 17, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.10.2021 20/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.02.2022 3/2022 FG3M
 
POZ 538-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.03.2021 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 538-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.02.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.02.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 08.04.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.05.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.05.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 13.10.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.02.2022 Typ Odoslané
POZ 538-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku