Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 538-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  538-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zariadenia na spracovanie údajov; nahraté počítačové programy; počítačové operačné programy(nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový hardvér; internetové servery; počítačové servisné programy na kompresiu údajov; počítačové servisné programy na správu údajov; počítačové servery; počítačové programy; programy na spracovanie údajov; programy (počítačové -) [stiahnuteľné softvéry]; softvér na hľadanie a vyhľadávanie informácií v počítačovej sieti; softvér; softvér na zdieľanie súborov; softvér počítačových operačných systémov; softvér pre cloud computing (poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na internete); softvér pre desktop publishing (dtp softvér); softvér pre správu dokumentov; softvér pre súborové servery.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; administratívne spracovanie nákupných objednávok zadaných prostredníctvom telefónu alebo počítača; administratívne spracovanie počítačových nákupných objednávok; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba informácií v registroch; analýza trhu; analýzy štatistík v oblasti prieskumu trhu; analýzy údajov z prieskumov trhu a štatistík; analýzy údajov prieskumu trhu; automatizované spracovanie údajov; databázový marketing; digitálne reklamné služby; elektronické spracovanie objednávok; fakturácie; informačné služby v oblasti reklamy; internetový marketing; interpretácia údajov z prieskumu trhu; konzultácie v oblasti prieskumu trhu; marketing v rámci vydávania softvéru; obchodné administratívne služby súvisiace s uskutočňovaním predaja na svetovej počítačovej sieti; obchodné informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodné poradenské služby; obchodné poradenské služby v oblasti spracovania dát; obchodné poradenstvo v oblasti marketingu; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; on line reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; on-line reklamné a marketingové služby; on-line vydávanie reklamných materiálov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizovanie vyhľadávacích nástrojov na podporu predaja; poradenské služby v oblasti spracovania dát; poradenské služby v oblasti reklamy a marketingu; poskytovanie informácií o produktoch zákazníkom prostredníctvom internetu; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie obchodných informácií v oblasti sociálnych sietí; poskytovanie reklamného priestoru na elektronických médiách; poskytovanie reklamného priestoru na svetovej počítačovej sieti; poskytovanie služieb obchodných informačných zoznamov prostredníctvom globálnej počítačovej siete; poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti softvéru; propagačný marketing; propagovanie tovarov a služieb pre tretie osoby prostredníctvom globálnej počítačovej siete; rozširovanie reklamy prostredníctvom internetu; služby online objednávania prostredníctvom počítačov; služby v oblasti reklamy obchodných webových stránok; spracovanie textu pomocou počítača; spracovanie údajov; spracovanie údajov on-line; systematizácia údajov v počítačovej databáze; zbieranie údajov do počítačových databáz; zhromažďovanie a systematizácia informácií do počítačových databáz; zoraďovanie a triedenie informácií v počítačových databázach; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavenie a systematizácia informácií použitých v elektronických prenosoch; zostavenie a systematizácia písomnej komunikácie a dát; zostavovanie faktúr; zostavovanie informácií do počítačových databáz; zostavovanie obchodných adresárov; zostavovanie obchodných informácií; zostavovanie obchodných registrov; zostavovanie obchodných štatistických prehľadov a obchodných informácií; zostavovanie obchodných zoznamov určených na vydávanie na internete; zostavovanie obchodných štatistík; zostavovanie reklám na použitie na webových stránkach; zostavovanie štatistických informácií; zostavovanie štatistík; zostavovanie výpisov z účtu; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; správa počítačových súborov; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; fakturácie; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; aktualizácia a údržba informácií v registroch.;
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; bezdrôtový elektronický prenos údajov; bezdrôtový prenos údajov prostredníctvom internetu; dátový prenos prostredníctvom internetu; digitálny prenos údajov; digitálny prenos údajov prostredníctvom internetu; doručovanie správ prostredníctvom elektronického prenosu; elektronická pošta a služby elektronickej poštovej schránky; elektronická komunikácia prostredníctvom diskusných miestností, diskusných liniek a fór na internete; elektronická pošta a služby zasielania správ; elektronická výmena správ prostredníctvom diskusných liniek a internetových fór; elektronické dátové komunikácie; elektronické komunikačné služby; elektronický prenos dát a dokumentov prostredníctvom počítačových terminálov; elektronický prenos údajov; elektronický prenos údajov a dokumentov prostredníctvom počítačových terminálov a elektronických zariadení; komunikácia cez počítačové terminály prostredníctvom digitálneho prenosu alebo cez satelit; komunikácia pomocou elektronických prostriedkov; komunikácia pomocou počítačových terminálov; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; komunikácia prostredníctvom nadnárodných telekomunikačných sietí; komunikácia prostredníctvom systémov elektronickej pošty; komunikačné služby poskytované cez internet; bezdrôtové širokopásmové komunikačné služby; on-line prenos informácií; počítačové komunikačné služby za účelom prenosu informácií; počítačový prenos správ; poradenské a konzultačné služby v oblasti bezdrôtovej komunikácie a bezdrôtových komunikačných zariadení; poradenské služby v oblasti dátových komunikácií; posielanie informácií prostredníctvom počítačovej siete; poskytnutie prístupu k internetu a iným komunikačným sieťam; poskytovanie bezdrôtového prístupu pre viacerých používateľov k internetu; poskytovanie faxových služieb a služieb elektronickej pošty; poskytovanie informácií prostredníctvom počítačov; poskytovanie komunikácie medzi počítačmi; poskytovanie on-line list-serverov na prenos správ medzi počítačovými užívateľmi; poskytovanie používateľského prístupu k vyhľadávačom; poskytovanie používateľského prístupu k platformám na internete; poskytovanie používateľského prístupu k portálom na internete; poskytovanie prístupu do počítačových sietí; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie prístupu do globálnej počítačovej siete; poskytovanie prístupu k elektronickým komunikačným sieťam; poskytovanie prístupu k informáciám prostredníctvom dátových sietí; poskytovanie prístupu k informáciám prostredníctvom internetu; poskytovanie prístupu k informáciám na internete; poskytovanie prístupu k obsahu, na webové stránky a portály; poskytovanie prístupu k portálom na internete; poskytovanie prístupu k platformám a portálom na internete; poskytovanie prístupu k platformám elektronického obchodu na internete; poskytovanie prístupu k telekomunikačným sieťam; poskytovanie prístupu ku globálnym počítačovým sieťam; poskytovanie prístupu ku globálnej počítačovej sieti pre viacerých používateľov; poskytovanie prístupu na internetové platformy; poskytovanie prístupu pre viacerých užívateľov ku globálnej informačnej počítačovej sieti; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačného pripojenia na internet; poskytovanie telekomunikačného spojenia s databázami; poskytovanie telekomunikačného spojenia s globálnou komunikačnou sieťou alebo databázami; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do globálnej počítačovej siete; prenos digitálnych informácií; prenos digitálnych súborov; prenos elektronickej pošty; prenos informácií cez elektronické komunikačné siete; prenos informácií pomocou bezdrôtových alebo káblových sietí; prenos informácií prostredníctvom optických telekomunikačných sietí; prenos informácií prostredníctvom počítača; prenos obsahu vytvoreného používateľmi prostredníctvom internetu; prenos údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov; prenos údajov prostredníctvom počítača; prenos údajov, správ a informácií; služby digitálneho prenosu; služby elektronického prenosu údajov; služby elektronickej pošty a faksimilového prenosu.
41 - Ďalšie vzdelávanie; elektronické publikovanie; elektronické publikačné služby; elektronické publikovanie textov a tlačovín, s výnimkou propagačných textov, na internete; multimediálne vydávanie elektronických publikácií; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenské služby týkajúce sa vzdelávania; poskytovanie elektronických publikácií prostredníctvom globálnej počítačovej siete alebo internetu bez možnosti prevzatia; služby v oblasti počítačového vzdelávania a školenia; vydávanie elektronických publikácií.
42 - Inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (saas); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačno-technologické služby); poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (paas); aktualizácia domovských stránok pre počítačové siete; aktualizácia počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; aktualizovanie počítačových programov; aktualizovanie softvéru na spracovanie údajov; aktualizovanie softvéru pre komunikačné systémy; dizajn počítačového databázového softvéru; dizajn počítačového hardvéru a softvéru; dizajn a vývoj systémov na vkladanie, výstup, spracovanie, zobrazovanie a ukladanie údajov; dizajn a vývoj softvéru pre obnovu údajov; dizajn a vývoj softvéru operačného systému; dizajn a vytváranie domovských stránok a webových stránok; dizajn a vytváranie domovských stránok a internetových stránok; dizajn a dizajn umeleckej grafiky pri vytváraní webových stránok na internete; digitálna kompresia počítačových dát; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; dátová konverzia elektronických informácií; dizajn softvéru operačného systému; dočasné elektronické ukladanie informácií a údajov; elektronické skladovanie dokumentov; elektronické ukladanie archivovaných e-mailov; elektronické ukladanie dokumentov a archivovaných e-mailov; elektronické ukladanie súborov a dokumentov; hosting webových portálov; hosting webových stránok; hosting webových stránok pre iných na počítačovom serveri pre globálnu počítačovú sieť; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); konfigurovanie počítačového softvéru; konverzia digitálnych údajov z multiplatformového softvéru do inej formy digitálnych údajov; konverzia počítačového kódu pre iných; konzultácie v oblasti počítačových databázových programov; konzultácie v oblasti vytvárania domovských a internetových stránok; konzultačné a informačné služby v oblasti integrácie počítačových systémov; konzultačné a informačné služby v oblasti informačných technológií; konzultačné a informačné služby v oblasti počítačového programovania; konzultačné a informačné služby v oblasti počítačového programovania; konzultačné a informačné služby v oblasti navrhovania počítačového softvéru; konzultačné služby v oblasti počítačového softvéru; konzultačné služby v oblasti vývoja počítačových databázových programov; konzultačné služby v oblasti navrhovania a vývoja počítačových programov; konzultantské služby v oblasti analýzy počítačového systému; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; návrh počítačového softvéru na zakázku; návrh počítačových systémov; návrh, vytváranie a programovanie webových stránok; navrhovanie počítačových sietí pre iné subjekty; navrhovanie programov pre počítače; navrhovanie systémov na ukladanie údajov; navrhovanie, údržba, prenájom a aktualizovanie počítačového softvéru; navrhovanie, vývoj a programovanie počítačového softvéru; navrhovanie vzhľadu webových stránok; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru pre logistiku; obnovovanie počítačových databáz; poradenské služby súvisiace so softvérom používaným v oblasti elektronického obchodu; poradenské a konzultačné služby súvisiace s navrhovaním a vývojom počítačového hardvéru; poradenské a informačné služby súvisiace s navrhovaním a vývojom počítačového hardvéru; poradenské a informačné služby v oblasti počítačového softvéru; počítačové zálohovacie služby na diaľku; počítačové programovanie na spracovanie dát; počítačové programovanie pre systémy na spracovanie údajov a komunikačné systémy; počítačové programovanie pre obchodné analýzy a správy; počítačové programovanie; počítačové programovacie služby; počítačové programovacie služby pre uchovávanie údajov; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; poradenské služby v oblasti vývoja produktov a zlepšovania kvality softvéru; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo týkajúce sa návrhu počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti dizajnu domovských stránok a internetových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti integrácie počítačových systémov; poradenstvo v oblasti obnovy počítačových údajov; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; poskytovanie dočasného používania webového softvéru; poskytovanie dočasného používania on-line softvéru bez možnosti prevzatia pre prístup a používanie cloud computeringových sietí; poskytovanie dočasného používania on-line softvéru bez možnosti prevzatia na správu databáz; poskytovanie dočasného používania on-line softvéru bez možnosti prevzatia pre počítačové siete a servery; poskytovanie dočasného používania obchodného softvéru bez možnosti prevzatia; poskytovanie dočasného používania on-line nástrojov na vývoj softvéru bez možnosti prevzatia; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie informácií o navrhovaní a vývoji počítačového hardvéru a softvéru; poskytovanie informácií v oblasti vývoja počítačového softvéru; poskytovanie informácií v oblasti navrhovania a vývoja počítačového softvéru, systémov a sietí; poskytovanie internetových vyhľadávačov so špecifickými možnosťami vyhľadávania; poskytovanie on-line informácií v oblasti technologického výskumu prostredníctvom počítačových databáz alebo internetu; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); poskytovanie počítačových zariadení na elektronické ukladanie digitálnych údajov; poskytovanie používateľských autentifikačných služieb s použitím technológie jedného prihlásenia do viacerých online softvérových aplikácií súčasne (sso); poskytovanie prehľadávačov pre získanie dát v globálnej počítačovej sieti; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (saas); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu [saas]; poskytovanie technického poradenstva v oblasti počítačov; poskytovanie technického poradenstva týkajúce sa počítačového hardvéru a softvéru; poskytovanie technických informácií v oblasti počítačov; poskytovanie vyhľadávačov pre získanie dát prostredníctvom komunikačných sietí; požičiavanie počítačového softvéru; prenájom a údržba počítačového softvéru; prenájom operačného softvéru pre prístup a používanie cloud computeringových sietí; prenájom operačného softvéru pre počítačové siete a servery; prenájom počítačového databázového softvéru; programovanie softvéru na importovanie a správu údajov; programovanie softvéru na správu databáz; programovanie programov na spracovanie údajov; programovanie operačného softvéru pre počítačové siete a servery; programovanie operačného softvéru pre prístup a používanie cloud computeringových sietí; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prenájom webových serverov; programovanie softvéru pre internetové portály, diskusné miestnosti, diskusné linky a internetové fóra; programovanie softvéru pre internetové platformy; programovanie softvéru pre informačné platformy na internete; programovanie webových stránok na zákazku; programovanie webových stránok; služby technickej podpory pre počítačový softvér; služby údržby počítačového softvéru; služby v oblasti aktualizácie počítačového softvéru; správa serverov pre elektronickú poštu; správa serverov; správa servera na diaľku; softvérové inžinierske služby v oblasti programov na spracovanie údajov; softvérová údržba internetových prístupov; technické poradenstvo týkajúce sa používania počítačového hardvéru; technické poradenstvo v oblasti inštalácie a údržby počítačového softvéru; technické poradenstvo v oblasti aplikácie a používania počítačového softvéru; údržba softvéru pre komunikačné systémy; údržba softvéru; údržba počítačových programov; uchovávanie elektronických údajov; tvorenie elektronických stránok; tvorba softvéru; tvorba počítačových systémov; tvorba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); tvorba a udržiavanie webových stránok; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačno-technologické služby); tvorba a aktualizácia počítačového softvéru; vytváranie a údržba webových stránok robených na zákazku; zákazkové vyhotovenie počítačových programov, softvéru a kódu pre vytváranie webových stránok na internete; zostavovanie počítačových programov; zostavovanie webových stránok na internet; vývoj počítačového databázového softvéru; vývoj počítačového hardvéru a softvéru; vývoj počítačového softvéru pre logistiku, správa dodávateľského reťazca a portálov elektronického obchodu; vývoj počítačových systémov; vývoj, aktualizácia a údržba softvérových a databázových systémov; vývoj a údržba počítačového databázového softvéru; vývoj a údržba počítačového softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre tretie osoby; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Websupport 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WebSupport s. r. o.; Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  STEINIGER | law firm, s.r.o.; Jasovská 17, 851 07 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 538-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 538-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.02.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 25.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 25.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2021 Typ Platba
POZ 538-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku