Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5379-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233698 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5379-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívna správa hotelov, administratívne spracovanie obchodných objednávok, reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných materiálov, analýzy nákladov, daňové priznania a vyhotovenie daňových priznaní, dražby, fakturácia, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, hospodárske, ekonomické predpovede, obchodné alebo podnikateľské informácie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), komerčné informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, štatistické kompilácie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, marketingové štúdie, príprava miezd a výplatných listín, nábor zamestnancov, analýzy nákupných cien a veľkoobchodných cien, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby, obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, administratívne spracovanie obchodných objednávok, obchodné odhady, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný alebo podnikateľský výskum, obchodný manažment v oblasti umenia, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, podpora predaja (pre tretie osoby), služby porovnávania cien, posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti, prenájom predajných automatov, predvádzanie tovaru, služby týkajúce sa premiestňovania podnikov a prevádzok, prenájom reklamného času v komunikačných médiách, prenájom reklamných plôch, public relations, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných oznamov, sekretárske služby, služby outsourcingu, vyhľadávanie sponzorov, sprostredkovateľne práce, televízna reklama, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, výber zamestnancov pomocou psychologických testov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie vzoriek tovarov, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
36 - Zriaďovanie fondov, zmenárenské služby, záruky, kaucie, ručenie, záložne, vydávanie cenných papierov, vyberanie nájomného, uzatváranie poistiek proti požiaru, služby úverových kreditných kariet, úverové banky, služby úverových debetných kariet, úschova cenností, úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach, oceňovanie umeleckých diel, ubytovacie kancelárie (byty), sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, sprostredkovanie (maklérstvo), sprostredkovanie záruk, sprostredkovanie poistenia, správcovstvo, správa nehnuteľností, realitné kancelárie, prenájom nehnuteľností, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom fariem, prenájom bytov, pôžičky (finančné úvery), záručná pôžička, poradenstvo v oblasti poistenia, poistno-technické služby (štatistika), informácie o poistení, odhady a oceňovanie (daňové), oceňovanie nehnuteľností, finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), vedenie nájomných domov, finančný manažment, likvidácia podnikov (finančné služby), kurzové záznamy na burze, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), kapitálové investície, investovanie kapitálu, finančné informácie, finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva, finančný lízing, finančné poradenstvo, faktoring, elektronický prevod kapitálu, služby na využívanie dôchodkových fondov, bankové hypotéky, bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking), bankovníctvo.
38 - Elektronická pošta, komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov, počítačová komunikácia, poskytovanie prístupu do databáz, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí, prenos signálu prostredníctvom satelitu, telekonferenčné služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TETRONER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tetroner Consulting s.r.o.; Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  REKEN & PARTNERS Law Firm s.r.o.; Tichá 45, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 08/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 01/2013 FG3M
 
POZ 5379-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5379-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.06.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 11.06.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.06.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 02.07.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 02.07.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Typ Doručené
POZ 5379-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku