Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5378-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231518 
(151)  Dátum zápisu  13.01.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5378-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.05.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.10.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 31, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potrava pre dojčatá, dietetické prípravky a potraviny pre deti a chorých, vitamínové a multivitamínové prípravky, bylinkové čaje.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina a výrobky z nich obsiahnuté v triede 29, mäsové výťažky, konzervované výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny, hotové jedlá termosterilizované, prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny, termosterilizované cestovné občerstvenie prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina), zeleniny, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, konzervované potraviny, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné a zeleninové zaváraniny, ovocné a zeleninové pretlaky, ovocné a zeleninové pyré, nálevy na šaláty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky; bujóny, vývary; ovocná dreň; chuťovky na báze ovocia; mrazené ovocie; polievky; prípravky na výrobu polievok; vývary.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v triede 30, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cestoviny, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky, cukríky, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do potravín, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, chuťové prísady, kečup, korenie, kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v triede 30, koreniny, koreninová paprika, koreninové zmesi, čokoládové, kakaové a kávové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny obsiahnuté v triede 31, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny a kvety (okrem umelých), potrava pre zvieratá a slad.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, voda pre dojčatá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.08, 03.01.24, 29.01.01, 29.01.07, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie