Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5377-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233696 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5377-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče informácií so záznamom zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä periodiká, noviny a časopisy.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač a publikácie, najmä časopisy, noviny knihy katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, korešpondenčné lístky, listový papier, kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie reklamných materiálov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; sprostredkovanie uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 39, 40, 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarske; odborné a poradenské služby v odbore polygrafie.
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, periodík a neperiodických publikácií; vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov, grafických, obrazových a zvukových informácií, ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti; poskytovanie elektronických publikácií online. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.11, 27.05.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Petit Press, a. s.; Lazaretská 12, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 08/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 01/2013 FG3M
 
POZ 5377-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5377-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.06.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 08.06.2012 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.06.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.06.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 02.07.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 02.07.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Typ Doručené
POZ 5377-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku