Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5375-2013
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5375-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 32, 33, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Medicinálny alkohol; liečivé nápoje; drogy na liečebné účely; medovkové vody na farmaceutické účely; minerálne vody na liečenie; prípravky na upokojenie; diétne nápoje upravené na lekárske účely; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; farmaceutické a zverolekárske výrobky; diétne látky prispôsobené na lekárske účely, dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
32 - Pivo; pivná mladinka; sladové nápoje; minerálne vody; šumivé nápoje a iné nápoje nealkoholické; nápoje a šťavy ovocné; sirupy na výrobu nápojov; aperitívy nealkoholické; citronády; hroznový mušt (nekvasený); výťažky z chmeľu na výrobu piva; jablčný mušt (nealkoholický); koktaily nealkoholické; kvas (nealkoholické nápoje); prípravky na výrobu likérov; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; arašidové mlieko (nealkoholický nápoj); mandľové mlieko (nealkoholický nápoj); mušty; nealkoholické nápoje na báze medu; prípravky na výrobu nápojov; nápoje srvátkové; nápoje iontové; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické výťažky z ovocia; nektár ovocný; príchute na výrobu nápojov, sóda; prípravky na výrobu sódy; paradajkové džúsy (nápoj); sirupy pre limonády; stolové vody; šerbety (ovocné nápoje); zázvorové pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; destilované nápoje; destiláty zo sliviek, hrušiek, hrozna, jabĺk, marhúľ, ringlôt, broskýň, višní, čučoriedok, malín, pšenice, jačmeňa, kukurice, ovsa, raže, sladovaného obilia, zemiakov, cukrovej repy; kvas obsahujúci alkohol najmä zo sliviek, hrušiek, hrozna, jabĺk, marhúľ, pšenice, jačmeňa, kukurice, ovsa, raže, sladovaného obilia, zemiakov, cukrovej repy; alkohol z ryže; alkoholové extrakty; anízový likér; alkoholické aperitívy; brandy, vínovica; arak; curacao (pomarančový likér); digestíva (liehoviny a likéry); džin; griotka; hruškový mušt (alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); alkoholické koktaily; liehové esencie; liehové výťažky; liehoviny; likéry; horké likéry; medovina; mentolový likér; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; rum; saké; víno; vodka; alkoholické výťažky z ovocia; whisky; whisky sladová, jednodruhová; obilná whisky blendovaná (miešaná); whisky starená (zušľachťovaná) v drevených sudoch po dobu 3 a viac rokov.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s destilátmi, liehovinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, miešanými nápojmi, potravinami; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s kvasom a polotovarmi na výrobu alkoholických nápojov; prenájom predajných automatov; zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým nápojov a potravín pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; prenájom reklamných priestorov a plôch; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; marketingové služby; prieskum trhu; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; poskytovanie uvedených služieb a poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb barov, kaviarní, reštaurácií, bufetov, jedální a závodných jedální; obchodné sprostredkovanie reštauračných služieb (strava); obchodné sprostredkovanie služieb hostincov súvisiacich s poskytovaním nápojov; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti poskytovania potravín a nápojov; obchodné sprostredkovanie služieb rýchleho občerstvenia; obchodné sprostredkovanie pohostinských služieb (jedlo a nápoje); obchodné sprostredkovanie služieb keteringu pre jedlá a nápoje; obchodné sprostredkovanie služieb prípravy a dodávky jedál a nápojov na objednávku do domu; obchodné sprostredkovanie služieb samoobslužných reštaurácií; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb; obchodné sprostredkovanie služieb poskytovania prechodného ubytovania; obchodné sprostredkovanie služieb prenájmu stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; obchodné sprostredkovanie plnenia alkoholu a nápojov.
40 - Spracovanie a úprava ovocia; kvasenie ovocia; destilácia kvasov najmä kvasov zo sliviek, hrušiek, hrozna, jabĺk, marhúľ; konzervovanie potravín a nápojov; lisovanie ovocia; mletie; úprava vody; spracovanie a úprava obilia, obilného sladu; príprava rmutu, kvasenie rmutu (obilnej zápary), destilácia kvasov z obilnej zápary, obsahujúcej obilie, obilné slady, prípadne ich zmes. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FRNDŽALICA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Farský Jozef, Ing.; Námestie SNP 467, 958 53 Skačany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2019 02/2019 BA3M
 
POZ 5375-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5375-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.05.2013 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.05.2013 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.07.2013 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.09.2013 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.09.2013 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.10.2013 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 04.10.2013 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 21.11.2013 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 08.02.2016 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.04.2016 Typ Doručené
10 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 19.04.2016 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.06.2016 Typ Doručené
12 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 20.07.2016 Typ Odoslané
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.08.2016 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.08.2016 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 15.08.2016 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 25.08.2016 Typ Odoslané
16 všeobecný referátnik 23.01.2019 Typ Odoslané
17 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 22.01.2019 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie POZ 22.01.2019 Typ Interné listy
19 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.03.2019 Typ Doručené
19a Generálna plná moc 06.03.2019 Typ Doručené
19b Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Typ Doručené
19c Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Typ Doručené
19d Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Typ Doručené
19e Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Typ Doručené
19f Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 20.03.2019 Typ Odoslané
21 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 26.03.2019 Typ Platba
22 všeobecný referátnik 29.03.2019 Typ Odoslané
23 všeobecný referátnik 28.03.2019 Typ Odoslané
24 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 5375-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku