Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5374-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  224329 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.04.2018 
(210)  Číslo prihlášky  5374-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.04.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.12.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Ekonomické analýzy; makroekonomické analýzy; obchodné analýzy z odvetví: stavebníctvo, strojárstvo, elektrotechnika, hutníctvo, chémia, potravinárstvo, softvérové firmy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; rozhlasová a televízna reklama; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné alebo podnikateľské informácie; ich poskytovanie; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; marketingové štúdie; prenájom reklamných priestorov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske a ekonomické predpovede; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; poradenstvo v uvedených službách.
36 - Finančné analýzy; analytické odvetvové prehľady z odvetví: financie, bankovníctvo, poisťovníctvo, nehnuteľnosti.
41 - Vydavateľská činnosť; vydávanie publikácií v elektronickej forme; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TREND Monitor 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  04.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2008 12/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.2009 05/2009 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2009 11/2009 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.03.2010 03/2010 QB3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.05.2016 05/2016 PE3M
8 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.05.2016 05/2016 QC3M
9 Obnovené ochranné známky 05.11.2018 11/2018 ND3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33205218 1 TREND Holding, spol. s r.o. nevýlučná 14.01.2010 neplatná
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 21.09.2021 platná
 
POZ 5374-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5374-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.04.2008 Typ Doručené
1a Plná moc 04.04.2008 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.04.2008 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.04.2008 Typ Platba
4 výsledok rešerše 08.08.2008 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.08.2008 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 26.09.2008 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 14.10.2008 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.03.2009 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2009 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 03.08.2009 Typ Doručené
9b Plná moc 03.08.2009 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.08.2009 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.11.2009 Typ Doručené
12a Licenčná zmluva 25.11.2009 Typ Doručené
13 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.12.2009 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2010 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
15a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
15b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
15c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
16 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
17 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 06.08.2015 Typ Odoslané
19 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
20 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 27.10.2015 Typ Odoslané
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Typ Platba
23 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Typ Doručené
23a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Typ Doručené
23b Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
23c Doklad o prechode 30.11.2015 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Typ Doručené
25a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
25b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Typ Doručené
26 všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 18.12.2015 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Typ Doručené
29 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Typ Doručené
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.12.2015 Typ Platba
31 Žiadosť inde neuvedená 03.02.2016 Typ Doručené
32 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 04.02.2016 Typ Doručené
33 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.02.2016 Typ Doručené
34 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.03.2016 Typ Odoslané
35 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.03.2016 Typ Platba
36 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
37 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
38 všeobecný referátnik 11.10.2016 Typ Odoslané
39 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.05.2018 Typ Doručené
40 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.05.2018 Typ Odoslané
41 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 04.07.2018 Typ Odoslané
42 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 24.07.2018 Typ Platba
43 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.09.2018 Typ Doručené
43a Plná moc 06.09.2018 Typ Doručené
44 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2018 Typ Odoslané
45 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
45a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
45b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
45c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
46 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
46a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
46b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
46c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
47 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
48 všeobecný referátnik 27.02.2019 Typ Odoslané
49 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Typ Doručené
49a Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
49b Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
49c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Typ Doručené
50 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 06.06.2019 Typ Odoslané
51 vnútrospisový list 20.06.2019 Typ Interné listy
52 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
52a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
52b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
52c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
52d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
53 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
54 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
55 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
55a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
55b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
55c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
55d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
55e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
55f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
55g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
56 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
57 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5374-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.09.2009 TREND Representative, s.r.o. TREND Holding, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2009 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
3 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
4 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
6 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku