Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5370-2012
(111)  Trademark Number  234058 
(151)  Registration Date  15.01.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5370-2012 
(220)  Application Date  06.06.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2012 
(450)  Publication of Registration Date  01.03.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 21, 32, 33, 35, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Reklamné, propagačné a informačné materiály z papiera a plastických hmôt; periodické a neperiodické tlačoviny všetkého druhu; plagáty; veľké plošné plagáty; tácky; servítky; pohľadnice; bilbordy; ceruzky; fotografie; kalendáre (nástenné, stolové a vreckové); prospekty; papierové etikety; nálepky; samolepky; obtlačky; pečiatky; paragóny; účtenky; papierové vlajky; papierové obrúsky a obrusy; papierové prestierania; papierové uteráky; papierové kornúty; papierové poháriky; papierové fľaše; tégliky; pasparty; rozetky; papierové tabule; papierové visačky; novoročné pozdravy; letáky; papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; papierové obaly všetkého druhu; baliaci papier; papierové tašky; umelohmotné tašky ako obalový materiál; jedálne lístky; reklamné a ozdobné predmety neuvedené v inej triede.
21 - Poháre; pivové poháre; sklenené čaše; fľaše; pollitre; sklenené popolníky; keramické poháre; keramické džbány; holby; stojany na jedálne lístky; porcelánové tácky; sklenené džbány; porcelánové popolníky; keramické popolníky.
32 - Pivo; pivá všetkých druhov; pivná mladinka; sladové pivo; zázvorové pivo; pivá s príchuťou, najmä s ovocnou príchuťou; miešané nápoje z piva; pivové koktaily; citronády s príchuťou a/alebo s obsahom piva; ovocné šťavy; ovocné limonády; ovocné limonády s príchuťou a/alebo s obsahom piva; výťažky z chmeľu na výrobu piva; nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické pivo; energetické nápoje; energetické nealkoholické nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické džúsy a šťavy s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické výťažky z ovocia s príchuťou a/alebo s obsahom piva; koktail nealkoholický s príchuťou a/alebo s obsahom piva; stolové vody s príchuťou a/alebo s obsahom piva; minerálne vody a sýtené vody ako nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva; koktail nealkoholický; prípravky na výrobu ochutených vôd; mušty; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické výťažky z ovocia; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; nealkoholické ovocné výťažky; sirupy na výrobu malinoviek; sirupy na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, ale s príchuťou piva a/alebo limonády; alkoholické nápoje s pivom; alkoholické koktaily s príchuťou piva a/alebo limonády; alkoholické koktaily s pivom; alkoholové extrakty s príchuťou piva a/alebo limonády; destilované nápoje s príchuťou piva a/alebo limonády; digestívy s príchuťou piva a/alebo limonády; likéry a pálenky s príchuťou piva a/alebo limonády; liehoviny s príchuťou piva a/alebo limonády; alkoholické ovocné mušty s príchuťou piva a/alebo limonády; víno s príchuťou piva a/alebo limonády; alkoholické mušty s príchuťou piva a/alebo limonády; liehové esencie s príchuťou piva a/alebo limonády; alkoholické výťažky z ovocia s príchuťou piva a/alebo limonády.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, miešanými nápojmi, potravinami; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so sladom a polotovarmi na výrobu piva; prenájom predajných automatov; zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým nápojov a potravín pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; prenájom reklamných priestorov a plôch; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; marketingové služby; prieskum trhu; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); predvádzanie tovaru; vyhľadávanie sponzorov; poskytovanie uvedených služieb a poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 a 43; obchodné sprostredkovanie plnenia piva a iných nápojov.
43 - Reštauračné služby (strava); pohostinská činnosť; služby barov; pivárne; kaviarne; reštaurácie; jedálne; bufety; rýchle občerstvenie; ketering, príprava a dodávka jedál, piva a nápojov na objednávku do domu a na akcie; samoobslužné reštaurácie; prenájom obrusov a sklenených výrobkov; ponúkanie uvedených služieb a poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.04, 26.01.24, 26.01.20, 27.05.24, 27.05.22, 29.01.07, 29.01.02, 29.01.06, 09.01.07, 26.11.12, 27.03.15, 27.99.02 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  žltá, hnedá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  BARREL GROUP, s. r. o.; Šenkvická 12/D, 902 01 Pezinok; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.06.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
 
POZ 5370-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5370-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.06.2012 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 06.06.2012 Type Delivered
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.06.2012 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.06.2012 Type Payment
3 výsledok rešerše 30.07.2012 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 30.07.2012 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Type Sent document
6 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 06.07.2015 Type Delivered
7 všeobecný referátnik 13.07.2015 Type Sent document
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Type Delivered
POZ 5370-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku