Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5370-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234058 
(151)  Dátum zápisu  15.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5370-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 32, 33, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Reklamné, propagačné a informačné materiály z papiera a plastických hmôt; periodické a neperiodické tlačoviny všetkého druhu; plagáty; veľké plošné plagáty; tácky; servítky; pohľadnice; bilbordy; ceruzky; fotografie; kalendáre (nástenné, stolové a vreckové); prospekty; papierové etikety; nálepky; samolepky; obtlačky; pečiatky; paragóny; účtenky; papierové vlajky; papierové obrúsky a obrusy; papierové prestierania; papierové uteráky; papierové kornúty; papierové poháriky; papierové fľaše; tégliky; pasparty; rozetky; papierové tabule; papierové visačky; novoročné pozdravy; letáky; papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; papierové obaly všetkého druhu; baliaci papier; papierové tašky; umelohmotné tašky ako obalový materiál; jedálne lístky; reklamné a ozdobné predmety neuvedené v inej triede.
21 - Poháre; pivové poháre; sklenené čaše; fľaše; pollitre; sklenené popolníky; keramické poháre; keramické džbány; holby; stojany na jedálne lístky; porcelánové tácky; sklenené džbány; porcelánové popolníky; keramické popolníky.
32 - Pivo; pivá všetkých druhov; pivná mladinka; sladové pivo; zázvorové pivo; pivá s príchuťou, najmä s ovocnou príchuťou; miešané nápoje z piva; pivové koktaily; citronády s príchuťou a/alebo s obsahom piva; ovocné šťavy; ovocné limonády; ovocné limonády s príchuťou a/alebo s obsahom piva; výťažky z chmeľu na výrobu piva; nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické pivo; energetické nápoje; energetické nealkoholické nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické džúsy a šťavy s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické výťažky z ovocia s príchuťou a/alebo s obsahom piva; koktail nealkoholický s príchuťou a/alebo s obsahom piva; stolové vody s príchuťou a/alebo s obsahom piva; minerálne vody a sýtené vody ako nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva; koktail nealkoholický; prípravky na výrobu ochutených vôd; mušty; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické výťažky z ovocia; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; nealkoholické ovocné výťažky; sirupy na výrobu malinoviek; sirupy na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, ale s príchuťou piva a/alebo limonády; alkoholické nápoje s pivom; alkoholické koktaily s príchuťou piva a/alebo limonády; alkoholické koktaily s pivom; alkoholové extrakty s príchuťou piva a/alebo limonády; destilované nápoje s príchuťou piva a/alebo limonády; digestívy s príchuťou piva a/alebo limonády; likéry a pálenky s príchuťou piva a/alebo limonády; liehoviny s príchuťou piva a/alebo limonády; alkoholické ovocné mušty s príchuťou piva a/alebo limonády; víno s príchuťou piva a/alebo limonády; alkoholické mušty s príchuťou piva a/alebo limonády; liehové esencie s príchuťou piva a/alebo limonády; alkoholické výťažky z ovocia s príchuťou piva a/alebo limonády.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, miešanými nápojmi, potravinami; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so sladom a polotovarmi na výrobu piva; prenájom predajných automatov; zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým nápojov a potravín pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; prenájom reklamných priestorov a plôch; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; marketingové služby; prieskum trhu; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); predvádzanie tovaru; vyhľadávanie sponzorov; poskytovanie uvedených služieb a poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 a 43; obchodné sprostredkovanie plnenia piva a iných nápojov.
43 - Reštauračné služby (strava); pohostinská činnosť; služby barov; pivárne; kaviarne; reštaurácie; jedálne; bufety; rýchle občerstvenie; ketering, príprava a dodávka jedál, piva a nápojov na objednávku do domu a na akcie; samoobslužné reštaurácie; prenájom obrusov a sklenených výrobkov; ponúkanie uvedených služieb a poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.04, 26.01.24, 26.01.20, 27.05.24, 27.05.22, 29.01.07, 29.01.02, 29.01.06, 09.01.07, 26.11.12, 27.03.15, 27.99.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, hnedá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BARREL GROUP, s. r. o.; Šenkvická 12/D, 902 01 Pezinok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
 
POZ 5370-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5370-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.06.2012 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.06.2012 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.06.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.06.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 30.07.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 30.07.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
6 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 06.07.2015 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 13.07.2015 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Typ Doručené
POZ 5370-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku