Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5367-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234532 
(151)  Dátum zápisu  09.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5367-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 30, 35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papiernický tovar, oznámenia (papiernický tovar), lístky, mapy, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, lepiace štítky, samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, štítky (papierové nálepky), vrecká z papiera alebo plastických materiálov, obtlačky, výrobky z kartónu a lepenky, ktoré patria do triedy 16, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), lepenkové alebo papierové škatule, baliaci papier, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, umelohmotné fólie na balenie, papierové obrúsky, obrúsky (papierové prestieranie), papierové obrusy, papierové prikrývky na stôl, stolové prestieranie z papiera, papierové utierky, papierové podložky pod poháre, podložky pod pivové poháre, papierové podbradníky, plagáty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, papierové vlajky, papierové klobúky.
30 - Múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzliny, ľad, med, kvasnice, kypriaci prášok, soľ, horčica, ocot, korenie, omáčky ako chuťové prísady, ochucovadlá a chuťové prísady, biele pečivo, sušienky, strúhanka, koláče, ryža, pizza, omáčky na pizzu s posypom, cesto na pizzu, cestoviny a plnené cestoviny, šalátové dresingy, pizza a prísady spojené s výzdobou pizze, cestoviny, hotové jedlá z uvedených surovín, káva, čaj, kakaové a čokoládové nápoje, dezerty, cukor, tapioka, kávové náhradky, cereálne potraviny, sirup z melasy, prášky do pečiva.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodné franchisingové služby, obchodné poradenské služby, reklama, propagačné služby, organizovanie, vykonávanie a riadenie predajných a propagačných motivačných akcií, distribúcia brožúr a prospektov, obstarávanie obchodných informácií; rozširovanie reklamných materiálov, informačné a poradenské služby súvisiace s uvedenými službami.
39 - Dovoz tovaru, sprevádzanie turistov.
43 - Reštaurácie, bary, bistrá, kaviarne, vínne bary, hotely, penzióny, odnášanie a dodávanie jedál a nápojov, informácie a poradenské služby súvisiace s uvedenými službami; zaisťovanie jedla objednávaného prostredníctvom počítačovej siete online, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, služby kaviarní, kafetérií, jedální, reštaurácií, snackbarov a verejného stravovania a dodávky jedál na objednávku do domu, hotelierske služby, poskytovanie hotelového ubytovania, stravovacie služby poskytované penziónmi, poskytovanie ubytovania v penziónoch. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.07, 26.04.24, 26.04.15, 03.01.06, 03.01.24, 03.01.28, 09.01.10, 29.01.08, 26.04.22, 29.01.01, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kužlík Róbert; Mesačná 3238/14, 821 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hlaváč Josef, JUDr.; P.O.BOX 2 , 900 29 Nová Dedinka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 01/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2013 06/2013 FG3M
 
POZ 5367-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5367-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.06.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 04.06.2012 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 04.06.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.06.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 14.11.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 14.11.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.04.2013 Typ Odoslané
POZ 5367-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku