Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5366-2012
(111)  Trademark Number  239788 
(151)  Registration Date  21.04.2015 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5366-2012 
(220)  Application Date  04.06.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.09.2012 
(450)  Publication of Registration Date  02.06.2015 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Prieskum trhu a marketing; prieskum verejnej mienky; marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie a prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo, poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; administratívne práce; sprostredkovateľská činnosť s tovarmi; organizovanie a zabezpečovanie kurzov, výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí na komerčné účely; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); fakturácia; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; príprava miezd a výplatných listín; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie kartoték v počítači; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Faktoring a forfajting; burzové maklérstvo; spravovanie financií; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; hypotéky (poskytovanie pôžičiek); kurzové záznamy na burze; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; oceňovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; sprostredkovanie (maklérstvo); finančné analýzy; finančné informácie; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; prenájom a správa nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; finančný lízing; obstarávateľská činnosť v oblasti správy a prenájmu nehnuteľností; sprostredkovanie všetkých vymenovaných služieb v triede 36.
38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telefonická komunikácia.
41 - Organizovanie a zabezpečovanie kurzov, organizovanie a vedenie konferencie; organizovanie a vedenie kongresov, školení, seminárov; organizovanie a zabezpečovanie výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí na nekomerčné účely; školenie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  14.05.02, 27.03.15, 29.01.08, 29.01.02, 27.99.09 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, žltá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Finmax, s.r.o.; Strojnícka 8, 821 05 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  04.06.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.06.2015 06/2015 FH3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.07.2017 07/2017 PC3M
 
POZ 5366-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5366-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.06.2012 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 04.06.2012 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.06.2012 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.07.2012 Type Payment
4 výsledok rešerše 26.07.2012 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.07.2012 Type Internal Letter
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.11.2012 Type Delivered
7 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 09.01.2013 Type Sent document
8 výzva na doplnenie podania námietok 09.01.2013 Type Sent document
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 15.01.2013 Type Payment
10 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 21.01.2013 Type Delivered
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 01.02.2013 Type Sent document
12 Vyjadrenie k námietkam 04.04.2013 Type Delivered
13 Vyjadrenie k námietkam 08.04.2013 Type Delivered
14 všeobecný referátnik 25.10.2013 Type Sent document
15 Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 25.10.2013 Type Sent document
16 Urgencia 23.12.2013 Type Delivered
17 Oznámenie 28.12.2013 Type Delivered
18 Oznámenie 28.12.2013 Type Delivered
19 Oznámenie 07.01.2014 Type Delivered
20 všeobecný referátnik 10.01.2014 Type Sent document
21 všeobecný referátnik 13.01.2014 Type Sent document
22 rozhodnutie o zamietnutí námietok 05.02.2014 Type Sent document
23 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 07.03.2014 Type Delivered
24 Podanie rozkladu 10.03.2014 Type Delivered
25 predkladacia správa k rozkladu 18.03.2014 Type Internal Letter
26 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 24.03.2014 Type Sent document
27 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 17.04.2014 Type Sent document
28 Vyjadrenie k rozkladu 26.06.2014 Type Delivered
29 Žiadosť o pokračovanie v konaní 27.06.2014 Type Delivered
30 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 01.07.2014 Type Payment
31 Vyjadrenie k rozkladu 27.06.2014 Type Delivered
32 Žiadosť o pokračovanie v konaní 27.06.2014 Type Delivered
33 rozhodnutie o pokračovaní v konaní 09.07.2014 Type Sent document
34 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 04.03.2015 Type Internal Letter
35 protokol o rokovaní komisie 04.03.2015 Type Internal Letter
36 protokol o hlasovaní komisie 04.03.2015 Type Internal Letter
37 rozhodnutie o rozklade 10.03.2015 Type Sent document
38 pokyn na zápis po zverejnení 09.04.2015 Type Internal Letter
39 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.05.2015 Type Sent document
40 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2017 Type Payment
41 Žiadosť o zápis prevodu 23.02.2017 Type Delivered
41a Doklad o prevode 23.02.2017 Type Delivered
42 všeobecný referátnik 26.05.2017 Type Sent document
43 dodatok k osvedčeniu OZ 26.05.2017 Type Sent document
POZ 5366-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 19.05.2017 Finmax, s.r.o. Majdan Martin, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku