Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5366-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  239788 
(151)  Dátum zápisu  21.04.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5366-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Prieskum trhu a marketing; prieskum verejnej mienky; marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie a prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo, poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; administratívne práce; sprostredkovateľská činnosť s tovarmi; organizovanie a zabezpečovanie kurzov, výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí na komerčné účely; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); fakturácia; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; príprava miezd a výplatných listín; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie kartoték v počítači; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Faktoring a forfajting; burzové maklérstvo; spravovanie financií; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; hypotéky (poskytovanie pôžičiek); kurzové záznamy na burze; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; oceňovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; sprostredkovanie (maklérstvo); finančné analýzy; finančné informácie; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; prenájom a správa nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; finančný lízing; obstarávateľská činnosť v oblasti správy a prenájmu nehnuteľností; sprostredkovanie všetkých vymenovaných služieb v triede 36.
38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telefonická komunikácia.
41 - Organizovanie a zabezpečovanie kurzov, organizovanie a vedenie konferencie; organizovanie a vedenie kongresov, školení, seminárov; organizovanie a zabezpečovanie výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí na nekomerčné účely; školenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  14.05.02, 27.03.15, 29.01.08, 29.01.02, 27.99.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Finmax, s.r.o.; Strojnícka 8, 821 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.06.2015 06/2015 FH3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.07.2017 07/2017 PC3M
 
POZ 5366-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5366-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.06.2012 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.06.2012 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.06.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.07.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.07.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.07.2012 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.11.2012 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 09.01.2013 Typ Odoslané
8 výzva na doplnenie podania námietok 09.01.2013 Typ Odoslané
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 15.01.2013 Typ Platba
10 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 21.01.2013 Typ Doručené
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 01.02.2013 Typ Odoslané
12 Vyjadrenie k námietkam 04.04.2013 Typ Doručené
13 Vyjadrenie k námietkam 08.04.2013 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 25.10.2013 Typ Odoslané
15 Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 25.10.2013 Typ Odoslané
16 Urgencia 23.12.2013 Typ Doručené
17 Oznámenie 28.12.2013 Typ Doručené
18 Oznámenie 28.12.2013 Typ Doručené
19 Oznámenie 07.01.2014 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 10.01.2014 Typ Odoslané
21 všeobecný referátnik 13.01.2014 Typ Odoslané
22 rozhodnutie o zamietnutí námietok 05.02.2014 Typ Odoslané
23 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 07.03.2014 Typ Doručené
24 Podanie rozkladu 10.03.2014 Typ Doručené
25 predkladacia správa k rozkladu 18.03.2014 Typ Interné listy
26 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 24.03.2014 Typ Odoslané
27 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 17.04.2014 Typ Odoslané
28 Vyjadrenie k rozkladu 26.06.2014 Typ Doručené
29 Žiadosť o pokračovanie v konaní 27.06.2014 Typ Doručené
30 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 01.07.2014 Typ Platba
31 Vyjadrenie k rozkladu 27.06.2014 Typ Doručené
32 Žiadosť o pokračovanie v konaní 27.06.2014 Typ Doručené
33 rozhodnutie o pokračovaní v konaní 09.07.2014 Typ Odoslané
34 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 04.03.2015 Typ Interné listy
35 protokol o rokovaní komisie 04.03.2015 Typ Interné listy
36 protokol o hlasovaní komisie 04.03.2015 Typ Interné listy
37 rozhodnutie o rozklade 10.03.2015 Typ Odoslané
38 pokyn na zápis po zverejnení 09.04.2015 Typ Interné listy
39 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.05.2015 Typ Odoslané
40 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2017 Typ Platba
41 Žiadosť o zápis prevodu 23.02.2017 Typ Doručené
41a Doklad o prevode 23.02.2017 Typ Doručené
42 všeobecný referátnik 26.05.2017 Typ Odoslané
43 dodatok k osvedčeniu OZ 26.05.2017 Typ Odoslané
POZ 5366-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.05.2017 Finmax, s.r.o. Majdan Martin, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku