Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5361-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231312 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.05.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5361-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.05.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Liečivé vody.
32 - Minerálne vody, pramenité vody, vody pre dojčatá, balené pitné vody, vody pre športovcov, izotonické nápoje na doplňovanie telesných elektrolytov pre športovcov, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, energetické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ANGELUS AQUATICUS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VODAX, a. s.; Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1086526 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  01. 06. 2011 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  CN; EM; JP; US 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.02.2012 02/2012 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 5361-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5361-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.05.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2011 Typ Platba
3 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.06.2011 Typ Platba
4 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 01.06.2011 Typ Doručené
5 Plná moc 01.06.2011 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 13.06.2011 Typ Interné listy
7 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 27.06.2011 Typ Odoslané
8 vyžiadanie poplatku v CHF 27.06.2011 Typ Odoslané
9 sprievodný list do OMPI 27.06.2011 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2011 Typ Interné listy
11 List z OMPI 25.07.2011 Typ Doručené
12 Notifikácia z OMPI 30.08.2011 Typ Doručené
13 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 07.09.2011 Typ Odoslané
14 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 12.09.2011 Typ Doručené
15 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 27.09.2011 Typ Doručené
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
17 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 12.03.2012 Typ Doručené
18 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 11.06.2012 Typ Doručené
19 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 19.11.2012 Typ Doručené
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.10.2020 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.03.2021 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.03.2021 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 5361-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku