Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5354-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236070 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5354-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Akvarely, albumy, atlasy, atrament, baliace plastové fólie, baliaci papier, rozmnožovacie blany, bridlice na kreslenie, brožované knihy, brožúry, plastové bublinové fólie na balenie, ceruzky, mechanické ceruzky, cievky s páskami do písacích strojov, časopisy, dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby), dierkovačky, drevitý papier, držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby, papier do elektrokardiografov, emblémy (papierové pečate), etikety s výnimkou textilných, farbiace plátna do kopírovacích strojov, farby (školské pomôcky), filtračný papier, formuláre (tlačoviny), formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov), fotografie (tlačoviny), frankovacie stroje na kancelárske účely, zemské glóbusy, grafické znaky, grafické zobrazenia, gumené pásky na kancelárske účely, gumy na gumovanie, gumy (lepidlá) na kancelárske účely a pre domácnosť, tlačiarenské štočky, hárky papiera, hroty pier, histologické rezy (učebné pomôcky), kalamáre, kalendáre, chromolitografy (polygrafia), litografický kameň, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske spinky, kancelárske štipce, predmety z kartónu, kartón, lepenka, knihárske kostice, knihárske nite, knihárske plátno, knihársky materiál, knihy, knihové zarážky, komiksy, kopírovací papier (papiernický tovar), kopírovacie zariadenia, korekčné laky (kancelárske pomôcky), korekčné pásky (kancelárske pomôcky), korekčný tuš, krieda na písanie, rysovacie krividlá, rysovacie kružidlá, laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby), lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové alebo papierové škatule, lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť, lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť, letáky, lístky, listový papier, maliarske palety, maliarske plátna, maliarske stojany, maliarske štetce, mištičky na vodové farby, modelovacia hlina, modelovacie hmoty, mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov), nálepky na kancelárske účely alebo pre domácnosť, nápustné pečiatkovacie podušky, násadky na perá, násady na ceruzky, písacie nástroje, navlhčovadlá (kancelárske potreby), noviny, nože na papier (kancelárske potreby), obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papierové obrúsky, oceľové písmená, olejotlače, opierky na ruky pre maliarov, oznámenia (papiernický tovar), palety pre maliarov, pantografy (rysovacie potreby), papier do záznamových zariadení, papier na röntgenové snímky, papier, papiernický tovar, papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie, papierové obrusy, papierové pásky, papierové podložky pod poháre, parafínový papier, paragóny, pásky do písacích strojov, pásky do tlačiarní k počítačom, pastelky, pauzovací papier, pečate, pečatidlá, pečatné vosky, pečiatky, perá (kancelárske potreby), perá na tabule, nie elektrické, pergamenový papier, pijaky, písacie nástroje, písacie potreby, písacie stroje (elektrické aj neelektrické), písacie súpravy (papiernický tovar), podložky na písanie, plagáty, plniace perá, podklady na tlačenie, nie textilné, podložky na písanie, podušky na pečiatky, pohľadnice, pomôcky na vymazávanie, portréty, poštové známky, poznámkové zošity, rysovacie pravítka, priesvitky (papiernický tovar), priložníky na rysovanie, pripináčiky, prospekty, tlačené publikácie, puzdrá na pasy, puzdrá na pečiatky, puzdrá na perá, puzdrá na šablóny, zariadenia na rámovanie fotografií, reklamné tabule z kartónu, papiera alebo lepenky, grafické reprodukcie, rezačky na papier (kancelárske potreby), rozmnožovacie prístroje a stroje, rydlá, rysovacie dosky, rysovacie nástroje, rysovacie perá, rysovacie súpravy, rytecké dosky, rytiny, sádzacie rámy, tlačiarenské ručné sádzadlá, tlačiarenské sadzobnice, papierové servítky, skicáre, stojany na fotografie, stojany na pečiatky, stojany na perá a ceruzky, knihárske stroje a prístroje, stroje na lepenie obálok, strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické), šablóny (kancelárske potreby), školská tabuľa, školské potreby (papiernický tovar), škrabky na kancelárske účely, štetce, štítky do adresovacích strojov, tabule na zapichovanie oznamov, aritmetické tabuľky, knihárske textílie, tlačiarenské typy (písmená a číslice), tlačové písmo, tlačové reglety, tlačové znaky, toaletný papier, tuhy do ceruziek, tuš, atramentová tyčinka, úderníky písacích strojov, kopírovací uhlový papier, uhoľ na umelecké kreslenie, rysovacie uholníky, ukazovadlá, nie elektrické, umelecké litografie, papierové utierky, útržkové bloky, valce do písacích strojov, maliarske valčeky, väzby na knihy, papierové vlajky, vodové farby, vrecká do mikrovlnných rúr, vrecká na odpadky z papiera alebo plastov, papierové vreckovky, vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení, papierové alebo kartónové vývesné tabule, vzory na kopírovanie, záložky do kníh, zemepisné mapy, značkovacie perá (papiernický tovar), zoraďovače (kancelárske potreby), zošity, zošívačky (kancelárske potreby), náboje do zošívačky, zotierače tabúľ.
41 - Akadémie (vzdelávanie), cirkusy, detské škôlky, divadelné predstavenia, služby v oblasti estrády, prenájom filmov, fitnes kluby, fotografovanie, poskytovanie služieb na golfových ihriskách, informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, internátne školy, výchovno-zábavné klubové služby, vydávanie kníh, požičovne kníh, koncertné siene a sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, korešpondenčné kurzy, koučovanie (školenie), kurzy telesného cvičenia, organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely, odborné preškoľovanie, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaži (vedomostných alebo zábavných), organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, zábavné parky, plánovanie a organizovanie večierkov, poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania), poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania), prázdninové tábory, skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť), školské služby (vzdelávanie), školenie, televízna zábava, vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vyučovanie, vzdelávanie, zábava, zábavné parky, živé predstavenia.
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, kaviarne, prevádzkovanie kempingov, motely, penzióny, poskytovanie hotelového ubytovania, prázdninové tábory (ubytovacie služby), prenájom prechodného ubytovania, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, turistické ubytovne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Dávaním získaš 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BNI CAPITAL Üzleti Szolgáltató Korlátolt Felelőssegű Társaság; Tass u. 7, 1211 Budapešť; HU 
(740)  Zástupca (-ovia)  Gerči Ján, JUDr.; Bratislavská 55, 841 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
 
POZ 5354-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5354-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 21.05.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.06.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 12.06.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 13.06.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Typ Doručené
POZ 5354-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku