Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5353-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231863 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.05.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5353-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.05.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.12.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky farmaceutické a parafarmaceutické; doplnky stravy s liečivým účinkom; vitamíny a minerálne a stopové prvky na lekárske účely; diétne a nutričné prípravky na lekárske účely a liečivá; potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi alebo stopovými prvkami na lekárske účely; vitamínové prípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty na lekárske účely; minerály a multiminerálové preparáty na lekárske účely; minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; výživové doplnky na lekárske účely; balzamy a krémy a masti na lekárske účely; chemické prípravky na lekárske účely; potravinové doplnky s liečebnými účinkami.
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a prevažne obsahujúce látky živočíšneho pôvodu patriace do tejto triedy.
30 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a prevažne obsahujúce látky rastlinného pôvodu patriace do tejto triedy; cukrovinky; žuvačky nie na lekárske použitie; bonbóny; zmrzliny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.11, 05.03.15, 26.02.05, 27.05.24, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tmavozelená, biela, svetlozelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WALMARK, a. s.; Oldřichovice č. 44, 739 61 Třinec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 5353-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5353-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.05.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 18.05.2011 Typ Doručené
1b Plná moc 18.05.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.06.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.06.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.08.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.2011 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 19.10.2011 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.10.2011 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.10.2011 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.03.2012 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.03.2017 Typ Doručené
9a Plná moc 27.03.2017 Typ Doručené
10 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.04.2017 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2017 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 12.01.2018 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.09.2020 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.04.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 14.04.2021 Typ Doručené
15b Sprievodný list 14.04.2021 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2021 Typ Platba
17 Žiadosť inde neuvedená 21.04.2021 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 21.04.2021 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 22.04.2021 Typ Odoslané
19 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 5353-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 31.05.2017 Čermák Jiří, JUDr. Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
2 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 10.01.2018 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku