Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5346-2011
(111)  Trademark Number  231964 
(151)  Registration Date  14.03.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.05.2021 
(210)  Application Number  5346-2011 
(220)  Application Date  18.05.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.12.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.05.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 38, 39, 40, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky, grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová služba; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Cool girl 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  18.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.05.2016 05/2016 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Obnovené ochranné známky 24.03.2021 06/2021 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 11.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 23.09.2021 platná
 
POZ 5346-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5346-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.05.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.05.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 22.07.2011 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 06.10.2011 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.03.2012 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Type Delivered
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Type Payment
8 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Type Delivered
9a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Type Delivered
9b Plná moc 23.07.2015 Type Delivered
9c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Type Delivered
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Type Payment
11 všeobecný referátnik 05.08.2015 Type Sent document
12 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Type Delivered
13a Plná moc 10.09.2015 Type Delivered
13b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Type Delivered
13c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Type Delivered
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Type Delivered
17 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Type Delivered
18 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.12.2015 Type Payment
19 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.02.2016 Type Delivered
20 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Type Sent document
21 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Type Delivered
22 všeobecný referátnik 13.10.2016 Type Sent document
23 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Type Delivered
23a Sprievodný list 05.02.2019 Type Delivered
23b Plná moc 05.02.2019 Type Delivered
23c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Type Delivered
24 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Type Delivered
24a Sprievodný list 06.02.2019 Type Delivered
24b Plná moc 06.02.2019 Type Delivered
24c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Type Delivered
25 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Type Payment
26 všeobecný referátnik 26.02.2019 Type Sent document
27 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Type Delivered
27a Sprievodný list 07.05.2019 Type Delivered
27b Plná moc 07.05.2019 Type Delivered
27c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Type Delivered
28 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 10.06.2019 Type Sent document
29 vnútrospisový list 24.06.2019 Type Internal Letter
30 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
30a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
30b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
30c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
30d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
31 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
32 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.09.2020 Type Delivered
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.10.2020 Type Delivered
35 vyžiadanie poplatku za obnovu 29.10.2020 Type Sent document
36 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 10.12.2020 Type Sent document
37 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 28.12.2020 Type Payment
38 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.02.2021 Type Delivered
39 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.02.2021 Type Sent document
40 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.03.2021 Type Payment
41 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2021 Type Sent document
42 Žiadosť o vrátenie poplatku 29.03.2021 Type Delivered
43 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 13.04.2021 Type Sent document
44 vnútrospisový list 15.04.2021 Type Internal Letter
45 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
45a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
45b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
45c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
45d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
45e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
45f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
45g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
46 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Type Payment
47 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Type Sent document
POZ 5346-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku