Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5344-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236400 
(151)  Dátum zápisu  31.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5344-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 31, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Ovocné šaláty.
30 - Ovocné cukrovinky, ovocie v čokoláde, čerstvé ovocie a bobule v čokoláde, ovocie v karameli.
31 - Čerstvé ovocie, kytice z čerstvého ovocia a bobúľ, ovocné kytice, čerstvé ovocie a bobule naaranžované ako kytica.
32 - Ovocné džúsy, ovocné šťavy, nealkoholické ovocné nápoje.
35 - Maloobchodné služby s výrobkami z čerstvého ovocia a bobúľ, s výrobkami z čerstvého ovocia a bobúľ naaranžovaných ako kytice, s výrobkami z čerstvého ovocia a bobúľ v čokoláde, s výrobkami z čerstvého ovocia v karameli. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.20, 05.13.25, 05.03.13, 25.07.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.07.03, 26.07.25, 26.01.24, 26.03.24, 25.05.06, 26.03.04, 26.03.06, 29.01.01, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, zelená, svetlozelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  YUKKA s.r.o.; Radlinského 27, 811 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2013 9/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FH3M
 
POZ 5344-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.06.2013 200,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.11.2013 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5344-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 16.05.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2013 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.06.2013 Typ Odoslané
výsledok rešerše 26.06.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 02.07.2013 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2013 Typ Doručené
Doklad o používaní OZ 28.11.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2013 Typ Platba
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 16.12.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zápise zmeny 17.12.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené
POZ 5344-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.12.2013 YUKKA s.r.o. YUKKA s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku