Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 534-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258392 
(151)  Dátum zápisu  07.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  07.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  534-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové komíny; kovové komínové rúry; kovové kryty komínov; kovové komínové striešky; kovové potrubia ventilačných a klimatizačných zariadení; oceľové rúrky; oceľové rúry; kovové vodovodné potrubia; kovové potrubné kolená; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové rúry; kovové potrubné odbočky; kovové tlakové potrubia.
11 - Teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; regenerátory tepla; zariadenia na teplovodné kúrenie; výmenníky tepla (nie časti strojov); prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; komínové rúry, dymovody; komínové dúchadlá, ventilátory; ohrievače vody; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; radiátory ústredného kúrenia; parné kotly (nie časti strojov); kotlové rúry vykurovacích kotlov.
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; brožúry; kartotékové lístky; hárky papiera; katalógy; obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); baliaci papier; zoznamy; tlačivá (formuláre); tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; nákresy; prospekty; ročenky; kalendáre; obežníky; letáky.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie veľtrhov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; čistenie a opravy kotlov; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; čistenie komínov; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; klampiarstvo a inštalatérstvo; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; opravy elektrických vedení; kladenie káblov; elektroinštalačné služby.
38 - Komunikácia prostredníctvom optických káblov; telefonické služby; telekomunikačné služby.
39 - Rozvod vody; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; rozvod elektriny; sprostredkovanie nákladnej dopravy; distribúcia energie; plnenie fliaš.
40 - Výroba energie; obrábanie kovov; likvidácia odpadu.
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how.
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; technologický výskum; inžinierska činnosť; fyzikálny výskum; strojársky výskum; kalibrácia; expertízy (inžinierske práce); poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké laboratórne služby; energetické audity; prieskumné služby v oblasti ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.09, 27.99.20, 27.99.26, 26.99.18, 26.01.11, 29.01.01, 29.01.04, 07.03.12, 26.02.05, 26.04.09, 26.07.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zvolenská teplárenská, a.s.; Lučenecká cesta 1801/25, Zvolen 
(740)  Zástupca (-ovia)  RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.; Vysoká 2/B, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 534-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2022 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 534-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 11.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 11.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 10.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 534-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku