Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5339-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233689 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.05.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5339-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.05.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  45 - Poskytovanie bezpečnostných služieb tretím osobám. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.23, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.19, 29.01.05, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slavíček Daniel, Mgr., PhD.; Petrohradská 403/50, 101 00 Praha 10, Vršovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2021 22/2021 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.09.2022 18/2022 PC3M
 
POZ 5339-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.06.2012 165,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.11.2021 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5339-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.05.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.05.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.06.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.06.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 27.06.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.09.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.10.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 15.10.2021 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.11.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 11.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.08.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.08.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.08.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.08.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.08.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 13.09.2022 Typ Odoslané
POZ 5339-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.11.2021 Právne centrum, s.r.o.
2 Prevod majiteľa 13.09.2022 Slavíček Daniel, Mgr., PhD. Slavíček Jaroslav
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku