Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5333-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233956 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5333-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.05.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické a optické nosiče údajov, DVD disky, CD disky, záznamové disky, magnetické disky, optické disky, MP3 prehrávače, premietacie prístroje, premietacie plátna, diapozitívy, elektrické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, nosiče zvukových a obrazových nahrávok, videokazety, počítače, notebooky, periférne zariadenia počítačov, počítačový softvér, zariadenia na úpravu a spracovanie textu, prístroje a nástroje fotografické; informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických alebo optických nosičoch; informácie, údaje a databázy v elektrických, dátových a telekomunikačných sieťach.
16 - Časopisy, noviny, periodická a neperiodická tlač, tlačoviny, knihy, brožúry, prospekty, kalendáre, príručky, plagáty, katalógy, papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; informácie, údaje a databázy na papierových nosičoch; papiernický tovar, predmety z kartónu, albumy, atlasy, fotografie (tlačoviny), tlačivá, formuláre, grafické reprodukcie, grafiky, spisové obaly (zaraďovače), papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky, netextilné etikety, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, školské potreby, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné služby, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny), organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, podpora predaja pre tretie osoby, organizácia reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, služby porovnávania cien, obchodná administratíva, služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov, kompilácia matematických alebo štatistických údajov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prepisovanie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, prieskum trhu, rozširovanie vzoriek tovarov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektrickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38 a 41, sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 9 a 16, maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami.
38 - Telekomunikačné služby, elektronická pošta, hlasová odkazová, počítačová komunikácia, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy, poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, spravodajské agentúry, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, rozširovanie televízneho alebo rozhlasového vysielania prostredníctvom internetu alebo satelitu, šírenie elektronických novín, časopisov, kníh, databáz alebo iných údajov prostredníctvom internetu, satelitov, elektronických sietí.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie kníh, organizovanie hier, zábavy, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení, výcvik, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov, informácie o možnostiach zábavy, zábava, pobavenie, obveselenie, služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby), výchovno-zábavné klubové služby, služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí, tvorba videofilmov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS pošty, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.23 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  23.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5333-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5333-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.05.2012 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.05.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 18.06.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.07.2012 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.08.2012 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.08.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
11a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
11b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
11c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
12 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
13 všeobecný referátnik 05.08.2015 Typ Odoslané
14 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
15a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
15b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
15c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
18 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
20a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
20b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
20c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
21a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
21b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
21c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
22 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Typ Platba
23 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
23a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
23b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
25a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
25b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
25c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
25d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
26 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
28a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
28b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
28c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
28d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
28e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
28f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
28g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
32 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.09.2021 Typ Doručené
33 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.10.2021 Typ Doručené
POZ 5333-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku