Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5328-2013
(111)  Trademark Number  237335 
(151)  Registration Date  15.05.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5328-2013 
(220)  Application Date  14.05.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2014 
(450)  Publication of Registration Date  02.07.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 36, 38, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; publikácie (tlačoviny); knihárske výrobky; fotografie; noviny; časopisy (periodiká); tlač, knihy, brožúry, príručky, prospekty, ročenky, katalógy, albumy, atlasy, blahoprajné pohľadnice, formuláre, kalendáre, knižné záložky, komiksy, listový papier, mapy, nálepky, adresné lepiace štítky, obálky, obaly (papiernický tovar), plagáty, grafické reprodukcie, papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov patriace do triedy 16; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; kopírovacie stroje; plastové fólie na balenie; obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na uloženie tovaru; papierové obrúsky; obrúsky (papierové prestieranie); papierové prikrývky na stôl; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; papierové utierky; toaletný papier; samolepiaci papier; papierové podložky pod poháre; baliaci papier; papierové ručníky; papierové servítky; vrecká a tašky z papiera alebo plastických materiálov na balenie; maľovanky, písacie potreby, plagáty, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, ceruzky, držiaky na písacie potreby, zošity, poznámkové zošity; papierové divadelné dekorácie, peračníky, puzdrá na perá, písacie potreby, pohľadnice, listový papier, záložky do kníh; plniace perá; perá (kancelárske potreby), školské potreby (papiernický tovar), pútače z papiera alebo lepenky, etikety s výnimkou textilných, darčekové predmety vyrobené z papiera, lepenky a kartónu.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a manažment pre podniky; obchodný manažment, poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo súvisiace s riadením obchodnej činnosti a organizácie, reklamné, propagačné a informačné služby s tým súvisiace; personálny manažment a manažment ľudských zdrojov; umiestnenie a nábor ľudských zdrojov; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, pomoc pri realizácii obchodov a obchodných konaní obchodných spoločností prostredníctvom nákupného centra, vedenia obchodu, najmä podnikové hospodárske plánovanie nákupných stredísk, pomoc pri prevádzkovaní alebo vedení obchodných spoločností, správa spoločností, kancelárske práce; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; zbieranie údajov do počítačových databáz, poskytovanie obchodných informačných dát v elektronickej podobe; marketingové štúdie; obchodné plánovanie, obchodné odhady, marketingový a obchodný výskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých druhov, a to reklamného charakteru; poskytovanie reklamných multimediálnych informácií; poskytovanie informácií a informačných produktov v oblasti inzercie a marketingu; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov; sprostredkovanie uvedených služieb; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách; aranžovanie nákupných centier; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41, 42 tohto zoznamu; komerčné informačné agentúry; obchodné sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie premietania filmov; obchodné sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s toaletnými potrebami, čistiacimi potrebami na osobné použitie, drogéristickým tovarom, parfumami, kozmetikou, prípravkami na starostlivosť o pokožku, farmaceutickými a hygienickými prípravkami, ústnymi vodami, prípravkami starostlivosti o zdravie a prípravkami na osobnú starostlivosť, s kľúčenkami, zámkami, stavebným materiálom, drobným železiarskym tovarom, výrobkami z kovov a kovových zliatin, elektrickými strojmi a zariadeniami, prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetickými nosičmi údajov, záznamovými diskami, počítacími strojmi a zariadeniami na spracovanie údajov, počítačmi, ortopedickými pomôckami, zariadeniami na osvetľovanie, vykurovanie, varenie, chladenie a sušenie, s nábytkom, rámami, výrobkami z dreva, korku, trstiny a prútia, s holiacimi strojčekmi, elektrickými holiacimi strojčekmi, žiletkami, zubnými kefkami, elektrickými zubnými kefkami, hrebeňmi, špongiami, rámikmi na fotografie a obrázky, zrkadlami, domácim riadom a nádobami, skleneným tovarom, porcelánom, kryštálom a hrnčiarskymi výrobkami, príbormi a stolovým prestieraním, klenotmi, hodinárskymi a časometrickými prístrojmi, papierom, kartónom a tovarom z týchto materiálov, tlačovinami, knihami, magazínmi, plagátmi, novinami, papierovým tovarom, s písacími potrebami, hracími kartami, koženým tovarom a tovarom vyrábaným z imitácie kože, kuframi a cestovnými taškami, dáždnikmi, palicami na chodenie, vakmi a taškami, textilným tovarom, odevmi, pokrývkami hlavy a obuvou, kobercami, predložkami, rohožami, linoleom a inými podlahovými krytinami, tapetami, hrami a hračkami, telocvičňovými a športovými výrobkami, vianočnými dekoráciami a stromčekmi, s potravinami, jedlom a nápojmi, s konzervovaným jedlom, s mäsom, mäsovými výrobkami, poľnohospodárskymi, záhradníckymi a lesnými produktmi, s rastlinami a kvetmi, jedlom rýchleho občerstvenia, cukrovinkami, s čerstvým ovocím a zeleninou, s alkoholickými a/alebo nealkoholickými nápojmi, pivom, tabakom, cigaretami a fajčiarskymi predmetmi a zápalkami prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií, poradenstva a služieb manažmentu (manažérskych služieb) v oblasti poskytovania hotelového ubytovania.
36 - Prenájom nehnuteľností, prenájom obchodných priestorov, bytov a nebytových priestorov, kancelárskych priestorov a obchodných prevádzok; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; služby spojené so správou nehnuteľností; odhady nehnuteľností; predaj na splátky; investovanie kapitálu; sprostredkovanie uvedených služieb; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách.
38 - Telekomunikačné služby; spravodajské agentúry, tlačové kancelárie; telegrafická, telefonická a televízna komunikácia; prenos správ, prenos telegramov; komunikácia cez internet; rozhlasové, televízne a satelitné vysielanie programov; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov, komunikácia a prenos dát, textov, zvuku a obrazu prostredníctvom národných a medzinárodných informačných komunikačných sietí, služby v oblasti prenosu vizuálnych alebo zvukových informácií a dát obsiahnutých v databankách, poskytovanie prístupu do globálnej počítačovej siete; prenos správ a obrázkov pomocou počítača; zasielanie správ; poskytovanie prístupu k informáciám na internete; služby elektronickej pošty; telekomunikácia pomocou platforiem a portálov na internete; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, kongresov, výcvikov a školení (manažérske služby); zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií; tvorba videofilmov; požičiavanie videopások; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; pózovanie modelov výtvarným umelcom; organizačné zabezpečenie výstav; zverejňovanie a vydávanie katalógov, novín, kníh, revuí a magazínov, časopisov a inej periodickej a neperiodickej tlače okrem tlače reklamného charakteru; online vydávanie kníh a časopisov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; prevádzkovanie a prenájom športových zariadení; výroba rozhlasových a televíznych programov; služby športovísk; rezervácia vstupeniek na predstavenia; zábavné programy; organizovanie predstavení (manažérske služby); fotografická reportáž; fotografovanie; poskytovanie online hier z počítačovej siete; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach rekreácie a zábavy; prenájom klziskovej plochy; služby nákupno-zábavného centra (zábava); služby diskoték; poskytovanie služieb golfovými ihriskami a golfovými trenažérmi v uzavretých priestoroch; výchovno-zábavné klubové služby; služby na oddych a rekreáciu; zábavné parky, poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; poskytovanie už uvedených služieb a informácií aj online formou z počítačovej databázy alebo z internetu; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách; výroba rozhlasových a televíznych relácií; detské škôlky (v nákupnom centre).
42 - Grafický dizajn; grafické návrhy a grafické služby každého druhu; dizajnovanie interiéru a exteriéru, najmä reštaurácií, kancelárií alebo miest určených na nákupy, konferencie, semináre a výstavy; navrhovanie interiéru; architektonické poradenstvo a architektúra (architektonické služby); projektovanie nákupných centier a obchodných domov; stavebná projekcia a zememeračstvo; tvorba, údržba, testovanie a analyzovanie počítačových softvérových systémov a programov; počítačové služby zamerané na implementáciu internetových stránok pre iných; hosťovanie na internetových stránkach iných a na počítačovom serveri s prístupom na globálnu počítačovú sieť; tvorba internetových stránok a softvéru na globálnej počítačovej sieti a na miestnych a interných obchodných počítačových sieťach; počítačové programovanie, tvorba a vývoj počítačových softvérov a systémov; náčrty, kreslenie, písanie na vytváranie (zostavovanie) webových stránok; poskytovanie už uvedených informácií aj online formou z počítačovej databázy alebo z internetu; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Tammi Dúbravka - bývanie na fínskej úrovni 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  YIT Reding a.s.; Račianska 153/A, 831 54 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  14.05.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2014 2/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2014 7/2014 FG3M
 
POZ 5328-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.06.2013 217,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5328-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.06.2013 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.06.2013 Type Payment
výsledok rešerše 24.09.2013 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.09.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 27.11.2013 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 11.12.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2014 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Type Delivered
POZ 5328-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku