Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5328-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237335 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5328-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; publikácie (tlačoviny); knihárske výrobky; fotografie; noviny; časopisy (periodiká); tlač, knihy, brožúry, príručky, prospekty, ročenky, katalógy, albumy, atlasy, blahoprajné pohľadnice, formuláre, kalendáre, knižné záložky, komiksy, listový papier, mapy, nálepky, adresné lepiace štítky, obálky, obaly (papiernický tovar), plagáty, grafické reprodukcie, papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov patriace do triedy 16; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; kopírovacie stroje; plastové fólie na balenie; obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na uloženie tovaru; papierové obrúsky; obrúsky (papierové prestieranie); papierové prikrývky na stôl; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; papierové utierky; toaletný papier; samolepiaci papier; papierové podložky pod poháre; baliaci papier; papierové ručníky; papierové servítky; vrecká a tašky z papiera alebo plastických materiálov na balenie; maľovanky, písacie potreby, plagáty, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, ceruzky, držiaky na písacie potreby, zošity, poznámkové zošity; papierové divadelné dekorácie, peračníky, puzdrá na perá, písacie potreby, pohľadnice, listový papier, záložky do kníh; plniace perá; perá (kancelárske potreby), školské potreby (papiernický tovar), pútače z papiera alebo lepenky, etikety s výnimkou textilných, darčekové predmety vyrobené z papiera, lepenky a kartónu.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a manažment pre podniky; obchodný manažment, poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo súvisiace s riadením obchodnej činnosti a organizácie, reklamné, propagačné a informačné služby s tým súvisiace; personálny manažment a manažment ľudských zdrojov; umiestnenie a nábor ľudských zdrojov; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, pomoc pri realizácii obchodov a obchodných konaní obchodných spoločností prostredníctvom nákupného centra, vedenia obchodu, najmä podnikové hospodárske plánovanie nákupných stredísk, pomoc pri prevádzkovaní alebo vedení obchodných spoločností, správa spoločností, kancelárske práce; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; zbieranie údajov do počítačových databáz, poskytovanie obchodných informačných dát v elektronickej podobe; marketingové štúdie; obchodné plánovanie, obchodné odhady, marketingový a obchodný výskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých druhov, a to reklamného charakteru; poskytovanie reklamných multimediálnych informácií; poskytovanie informácií a informačných produktov v oblasti inzercie a marketingu; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov; sprostredkovanie uvedených služieb; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách; aranžovanie nákupných centier; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41, 42 tohto zoznamu; komerčné informačné agentúry; obchodné sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie premietania filmov; obchodné sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s toaletnými potrebami, čistiacimi potrebami na osobné použitie, drogéristickým tovarom, parfumami, kozmetikou, prípravkami na starostlivosť o pokožku, farmaceutickými a hygienickými prípravkami, ústnymi vodami, prípravkami starostlivosti o zdravie a prípravkami na osobnú starostlivosť, s kľúčenkami, zámkami, stavebným materiálom, drobným železiarskym tovarom, výrobkami z kovov a kovových zliatin, elektrickými strojmi a zariadeniami, prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetickými nosičmi údajov, záznamovými diskami, počítacími strojmi a zariadeniami na spracovanie údajov, počítačmi, ortopedickými pomôckami, zariadeniami na osvetľovanie, vykurovanie, varenie, chladenie a sušenie, s nábytkom, rámami, výrobkami z dreva, korku, trstiny a prútia, s holiacimi strojčekmi, elektrickými holiacimi strojčekmi, žiletkami, zubnými kefkami, elektrickými zubnými kefkami, hrebeňmi, špongiami, rámikmi na fotografie a obrázky, zrkadlami, domácim riadom a nádobami, skleneným tovarom, porcelánom, kryštálom a hrnčiarskymi výrobkami, príbormi a stolovým prestieraním, klenotmi, hodinárskymi a časometrickými prístrojmi, papierom, kartónom a tovarom z týchto materiálov, tlačovinami, knihami, magazínmi, plagátmi, novinami, papierovým tovarom, s písacími potrebami, hracími kartami, koženým tovarom a tovarom vyrábaným z imitácie kože, kuframi a cestovnými taškami, dáždnikmi, palicami na chodenie, vakmi a taškami, textilným tovarom, odevmi, pokrývkami hlavy a obuvou, kobercami, predložkami, rohožami, linoleom a inými podlahovými krytinami, tapetami, hrami a hračkami, telocvičňovými a športovými výrobkami, vianočnými dekoráciami a stromčekmi, s potravinami, jedlom a nápojmi, s konzervovaným jedlom, s mäsom, mäsovými výrobkami, poľnohospodárskymi, záhradníckymi a lesnými produktmi, s rastlinami a kvetmi, jedlom rýchleho občerstvenia, cukrovinkami, s čerstvým ovocím a zeleninou, s alkoholickými a/alebo nealkoholickými nápojmi, pivom, tabakom, cigaretami a fajčiarskymi predmetmi a zápalkami prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií, poradenstva a služieb manažmentu (manažérskych služieb) v oblasti poskytovania hotelového ubytovania.
36 - Prenájom nehnuteľností, prenájom obchodných priestorov, bytov a nebytových priestorov, kancelárskych priestorov a obchodných prevádzok; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; služby spojené so správou nehnuteľností; odhady nehnuteľností; predaj na splátky; investovanie kapitálu; sprostredkovanie uvedených služieb; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách.
38 - Telekomunikačné služby; spravodajské agentúry, tlačové kancelárie; telegrafická, telefonická a televízna komunikácia; prenos správ, prenos telegramov; komunikácia cez internet; rozhlasové, televízne a satelitné vysielanie programov; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov, komunikácia a prenos dát, textov, zvuku a obrazu prostredníctvom národných a medzinárodných informačných komunikačných sietí, služby v oblasti prenosu vizuálnych alebo zvukových informácií a dát obsiahnutých v databankách, poskytovanie prístupu do globálnej počítačovej siete; prenos správ a obrázkov pomocou počítača; zasielanie správ; poskytovanie prístupu k informáciám na internete; služby elektronickej pošty; telekomunikácia pomocou platforiem a portálov na internete; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, kongresov, výcvikov a školení (manažérske služby); zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií; tvorba videofilmov; požičiavanie videopások; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; pózovanie modelov výtvarným umelcom; organizačné zabezpečenie výstav; zverejňovanie a vydávanie katalógov, novín, kníh, revuí a magazínov, časopisov a inej periodickej a neperiodickej tlače okrem tlače reklamného charakteru; online vydávanie kníh a časopisov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; prevádzkovanie a prenájom športových zariadení; výroba rozhlasových a televíznych programov; služby športovísk; rezervácia vstupeniek na predstavenia; zábavné programy; organizovanie predstavení (manažérske služby); fotografická reportáž; fotografovanie; poskytovanie online hier z počítačovej siete; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach rekreácie a zábavy; prenájom klziskovej plochy; služby nákupno-zábavného centra (zábava); služby diskoték; poskytovanie služieb golfovými ihriskami a golfovými trenažérmi v uzavretých priestoroch; výchovno-zábavné klubové služby; služby na oddych a rekreáciu; zábavné parky, poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; poskytovanie už uvedených služieb a informácií aj online formou z počítačovej databázy alebo z internetu; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách; výroba rozhlasových a televíznych relácií; detské škôlky (v nákupnom centre).
42 - Grafický dizajn; grafické návrhy a grafické služby každého druhu; dizajnovanie interiéru a exteriéru, najmä reštaurácií, kancelárií alebo miest určených na nákupy, konferencie, semináre a výstavy; navrhovanie interiéru; architektonické poradenstvo a architektúra (architektonické služby); projektovanie nákupných centier a obchodných domov; stavebná projekcia a zememeračstvo; tvorba, údržba, testovanie a analyzovanie počítačových softvérových systémov a programov; počítačové služby zamerané na implementáciu internetových stránok pre iných; hosťovanie na internetových stránkach iných a na počítačovom serveri s prístupom na globálnu počítačovú sieť; tvorba internetových stránok a softvéru na globálnej počítačovej sieti a na miestnych a interných obchodných počítačových sieťach; počítačové programovanie, tvorba a vývoj počítačových softvérov a systémov; náčrty, kreslenie, písanie na vytváranie (zostavovanie) webových stránok; poskytovanie už uvedených informácií aj online formou z počítačovej databázy alebo z internetu; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Tammi Dúbravka - bývanie na fínskej úrovni 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  YIT Reding a.s.; Račianska 153/A, 831 54 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2014 2/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2014 7/2014 FG3M
 
POZ 5328-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.06.2013 217,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5328-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.06.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.06.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 24.09.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.09.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.11.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.12.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené
POZ 5328-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku