Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5327-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230665 
(151)  Dátum zápisu  27.09.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.05.2020 
(210)  Číslo prihlášky  5327-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.05.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické a optické nosiče údajov, záznamové disky, magnetické disky, optické disky, premietacie prístroje, premietacie plátna, diapozitívy, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, nosiče zvukových a obrazových nahrávok, videokazety, DVD disky, CD disky, počítače, notebooky, periférne zariadenia počítačov, počítačový softvér, zariadenia na úpravu a spracovanie textu, prístroje a nástroje fotografické.
16 - Časopisy, noviny, periodická a neperiodická tlač, tlačoviny, knihy, brožúry, prospekty, kalendáre, príručky, plagáty, katalógy, papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, papiernický tovar, predmety z kartónu, albumy, atlasy, fotografie, tlačivá, formuláre, grafické reprodukcie, grafiky, spisové obaly (zaraďovače), papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky, netextilné etikety, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, školské potreby, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné služby, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny), organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, služby porovnávania cien, obchodná administratíva, služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia písomných oznámení a záznamov, kompilácia matematických alebo štatistických údajov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prepisovanie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, prieskum trhu, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41, sprostredkovanie obchodu s tovarom v triede 9 a 16, maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie kníh, organizovanie hier, zábavy, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení, výcvik, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov, informácie o možnostiach zábavy, zábava, pobavenie, obveselenie, služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby), výchovno-zábavné klubové služby, služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí, tvorba videofilmov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.19, 26.04.24, 27.05.22, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  05.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2010 10/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2011 11/2011 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Obnovené ochranné známky 02.04.2020 04/2020 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 23.09.2021 platná
 
POZ 5327-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5327-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.05.2010 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 05.05.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.05.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 20.08.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 24.08.2010 Typ Interné listy
5 Námietka proti zápisu - FAX 05.01.2011 Typ Doručené
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 07.01.2011 Typ Doručené
7 Plná moc 20.01.2011 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 25.01.2011 Typ Odoslané
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 01.02.2011 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 03.02.2011 Typ Odoslané
11 Vyjadrenie k námietkam 05.04.2011 Typ Doručené
12 rozhodnutie o zamietnutí námietok 28.07.2011 Typ Odoslané
13 pokyn na zápis po zverejnení 19.09.2011 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.09.2011 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Typ Doručené
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
18a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
18b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
18c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
20 všeobecný referátnik 05.08.2015 Typ Odoslané
21 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
22a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
22b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
22c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
25 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
26 všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
27a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
27b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
27c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
28a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
28b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
28c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
29 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Typ Platba
30 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
30a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
30b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
31 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2019 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
32a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
32b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
32c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
32d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
35 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.09.2019 Typ Doručené
36 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.01.2020 Typ Doručené
37 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.01.2020 Typ Odoslané
38 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 07.02.2020 Typ Platba
39 dodatok k osvedčeniu OZ 27.02.2020 Typ Odoslané
40 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.03.2020 Typ Doručené
41 všeobecný referátnik 02.04.2020 Typ Odoslané
42 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
42a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
42b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
42c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
42d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
42e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
42f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
42g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
43 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
44 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5327-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. Spoločnosť 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku