Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5320-2011
(111)  Trademark Number  231170 
(151)  Registration Date  12.12.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.05.2021 
(210)  Application Number  5320-2011 
(220)  Application Date  12.05.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.09.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.02.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, prílohy, periodické a elektronické nosiče informácií všetkých druhov.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Ekonomické analýzy; makroekonomické analýzy; obchodné a podnikateľské analýzy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné poradenstvo; personálne poradenstvo; marketingové štúdie; reklama; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová a televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; poradenstvo v uvedených službách; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35.
41 - Vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; publikovanie článkov v papierovej a elektronickej forme s výnimkou reklamných; zverejňovanie a vydávanie textov s výnimkou reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); vyučovanie, vzdelávanie; výcvik; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí, organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie súťaží; výroba informačných blokov; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.05.01, 26.04.07, 26.04.19, 26.04.24, 26.04.18, 27.05.24, 27.05.15, 29.01.01, 27.99.05 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  12.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
7 Obnovené ochranné známky 24.03.2021 06/2021 ND3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 23.09.2021 platná
 
POZ 5320-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5320-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.05.2011 Type Delivered
1a Plná moc 12.05.2011 Type Delivered
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.05.2011 Type Delivered
1c Vyjadrenie označenia 12.05.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.06.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 28.06.2011 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 29.06.2011 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Type Delivered
6a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Type Delivered
6b Plná moc 23.07.2015 Type Delivered
6c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Type Delivered
7 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Type Payment
8 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Type Delivered
9 všeobecný referátnik 06.08.2015 Type Sent document
10 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Type Sent document
11 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Type Delivered
12 všeobecný referátnik 27.10.2015 Type Sent document
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Type Payment
14 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Type Delivered
14a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Type Delivered
14b Plná moc 30.11.2015 Type Delivered
14c Doklad o prechode 30.11.2015 Type Delivered
15 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Type Delivered
16a Plná moc 08.12.2015 Type Delivered
16b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Type Delivered
17 všeobecný referátnik 17.12.2015 Type Sent document
18 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Type Delivered
19 všeobecný referátnik 13.10.2016 Type Sent document
20 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Type Delivered
20a Sprievodný list 05.02.2019 Type Delivered
20b Plná moc 05.02.2019 Type Delivered
20c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Type Delivered
21 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Type Delivered
21a Sprievodný list 06.02.2019 Type Delivered
21b Plná moc 06.02.2019 Type Delivered
21c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Type Delivered
22 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Type Payment
23 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Type Delivered
23a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Type Delivered
23b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Type Delivered
24 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Type Sent document
25 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
25a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
25b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
25c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
25d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
26 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
27 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
28 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.01.2020 Type Delivered
29 oznámenie o podaní žiadosti o obnovu pred zákonom stanovenou lehotou 21.01.2020 Type Sent document
30 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.09.2020 Type Delivered
31 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.10.2020 Type Delivered
32 vyžiadanie poplatku za obnovu 29.10.2020 Type Sent document
33 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 10.12.2020 Type Sent document
34 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 28.12.2020 Type Payment
35 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.02.2021 Type Delivered
36 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.02.2021 Type Sent document
37 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.03.2021 Type Payment
38 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2021 Type Sent document
39 Žiadosť o vrátenie poplatku 29.03.2021 Type Delivered
40 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 13.04.2021 Type Sent document
41 vnútrospisový list 15.04.2021 Type Internal Letter
42 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
42a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
42b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
42c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
42d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
42e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
42f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
42g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
43 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Type Payment
44 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Type Sent document
POZ 5320-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
2 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku