Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5319-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231169 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.05.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5319-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.05.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, prílohy, periodické a elektronické nosiče informácií všetkých druhov.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Ekonomické analýzy; makroekonomické analýzy; obchodné a podnikateľské analýzy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné poradenstvo; personálne poradenstvo; marketingové štúdie; reklama; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová a televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; poradenstvo v uvedených službách; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35.
41 - Vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; publikovanie článkov v papierovej a elektronickej forme s výnimkou reklamných; zverejňovanie a vydávanie textov s výnimkou reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); vyučovanie, vzdelávanie; výcvik; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí, organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie súťaží; výroba informačných blokov; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  eTREND 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  12.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
7 Obnovené ochranné známky 24.03.2021 06/2021 ND3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 23.09.2021 platná
 
POZ 5319-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5319-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.05.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 12.05.2011 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.05.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.06.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 28.06.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 29.06.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
6a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
6b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
6c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
7 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
8 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 06.08.2015 Typ Odoslané
10 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
11 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 27.10.2015 Typ Odoslané
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Typ Platba
14 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Typ Doručené
14a Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
14a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Typ Doručené
14b Doklad o prechode 30.11.2015 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Typ Doručené
16a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
16b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
18 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
20a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
20b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
20c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
21a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
21b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
21c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
22 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
23 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
23a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
23b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2019 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
25a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
25b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
25c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
25d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
26 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
28 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.09.2020 Typ Doručené
29 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.10.2020 Typ Doručené
30 vyžiadanie poplatku za obnovu 29.10.2020 Typ Odoslané
31 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 10.12.2020 Typ Odoslané
32 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 28.12.2020 Typ Platba
33 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.02.2021 Typ Doručené
34 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.02.2021 Typ Odoslané
35 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.03.2021 Typ Platba
36 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2021 Typ Odoslané
37 Žiadosť o vrátenie poplatku 29.03.2021 Typ Doručené
38 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 13.04.2021 Typ Odoslané
39 vnútrospisový list 15.04.2021 Typ Interné listy
40 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
40a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
40b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
40c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
40d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
40e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
40f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
40g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
41 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
42 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5319-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
2 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku